ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Οι βασικές μας αρχές, οι πεποιθήσεις μας, η εταιρική μας κουλτούρα, η επιχειρησιακή μας ηθική και κατά κύριο λόγο οι εθελούσιες ηθικές δεσμεύσεις μας, αποτελούν κρίσιμο πυλώνα του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε όλες τις δραστηριότητές μας και παραμένει διαχρονικά αναλλοίωτος.

Ο Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας του Ομίλου, μαζί με τους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης και τις πολιτικές που εφαρμόζει, προσδιορίζουν το πλαίσιο της επιχειρηματικής λειτουργίας της.

Το σύνολο των κανόνων και πολιτικών περιγράφει τη συμπεριφορά που αναμένουμε από τους ανθρώπους μας, καθώς επίσης και τον τρόπο με τον οποίο διεξάγουμε τις επιχειρηματικές δραστηριότητες μας με τους πελάτες, τους προμηθευτές και άλλους συνεργάτες μας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος ακολουθεί τις παρακάτω πολιτικές, οι οποίες εξασφαλίζουν το επιθυμητό συμφωνημένο και διαφανές πλαίσιο λειτουργίας του:
  O Όμιλος εταιρειών ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εφαρμόζει το Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου με σκοπό την αποτελεσματική και αποδοτική τήρηση του Κώδικα Ηθικής & Δεοντολογίας.

Για πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στον Compliance Officer: compliance@gekterna.com
 

Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας

Δίαυλοι Επικοινωνίας αναφορών / καταγγελιών

Στο πλαίσιο της ορθής χρήσης του Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, παρακαλούμε βρείτε τους παρακάτω διαύλους επικοινωνίας με τη Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης για αναφορές περιστατικών απάτης, διαφθοράς, δωροδοκίας, σύγκρουσης συμφερόντων, παρενόχλησης στην εργασία και γενικότερα αποκλίσεις από τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας.

Έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε είτε ανώνυμα είτε επώνυμα μέσω:

  • Αποστολής e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση compliance@gekterna.com
  • Της πλατφόρμας https://gekterna.integrityline.com/frontpage
  • Αποστολής επιστολής στη διεύθυνση: «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» Λ. Μεσογείων 85, 115 26 Αθήνα, υπόψιν της «Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης» της Εταιρείας με την ένδειξη «Εμπιστευτικό».