ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Οι βασικές αρχές, οι πεποιθήσεις, η εταιρική κουλτούρα, η επιχειρησιακή ηθική και κατά κύριο λόγο οι εθελούσιες ηθικές δεσμεύσεις του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, αποτελούν κρίσιμο πυλώνα της λειτουργίας του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του και παραμένει διαχρονικά αναλλοίωτος.

Ο παρών Κώδικας αποτυπώνει και ενδυναμώνει αυτές τις θεμελιώδεις αρχές και δημιουργεί ένα συμφωνημένο και διαφανές πλαίσιο λειτουργίας και συμπεριφορών του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας