ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο Όμιλος δημοσιεύει Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας σε ετήσια βάση από το 2013 στον οποίο παρουσιάζονται αναλυτικά οι υπεύθυνες πρακτικές που ακολουθεί το σύνολο των εταιρειών του Ομίλου σε Ελλάδα και εξωτερικό, οι πολιτικές που εφαρμόζει και οι δράσεις που υλοποιεί ώστε να δημιουργεί προστιθέμενη αξία για όλους τους συμμέτοχους του και να ελαχιστοποιεί τυχόν αρνητικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων του.

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2017

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2016

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2015

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2014

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2013