ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ποια είναι τα πεδία δραστηριότητας της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ?

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δραστηριοποιείται στους κλάδους των υποδομών, της παραγωγής, προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας από θερμικές πηγές και ΑΠΕ, των παραχωρήσεων, της διαχείρισης απορριμμάτων και της ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων.

Πότε ιδρύθηκε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ?

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ιδρύθηκε το 1969.

Ποιες είναι οι αξίες όραμα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ?
  • Σεβασμός στον άνθρωπο και το φυσικό περιβάλλον.
  • Δημιουργία αξίας για τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες, τους πελάτες και τους μετόχους μας.
  • Ειλικρίνεια κι αξιοπιστία.
  • Στοχευμένη κοινωνική προσφορά.
Που βρίσκονται τα κεντρικά γραφεία διοίκησης της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ?

Τα κεντρικά γραφεία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ βρίσκονται επί της Λεωφόρου Μεσογείων 85 στην Αθήνα.

Πόσους εργαζομένους απασχολεί ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ?

Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ απασχολεί συνολικά 4.000 εργαζομένους.

Που μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ?

Στην ιστοσελίδα του Ομίλου στην ενότητα Βιώσιμη Ανάπτυξη (http://www.gekterna.com/el/sustainable-development/).

Ποια είναι η σύνθεση του Δ.Σ. της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ?

Η σύνθεση του Δ.Σ. της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι η ακόλουθη:

Περιστέρης Γεώργιος

Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Καπράλος Σπυρίδων

Αντιπρόεδρος ΔΣ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,  Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος

Ταμβακάκης Απόστολος

Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος

Λαζαρίδου Πηνελόπη

Εντεταλμένη Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Μπενόπουλος Άγγελος

Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Σουρέτης Πέτρος 

Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Γουρζής Μιχαήλ

Εκτελεστικό Μέλος

Λάμπρου ΚωνσταντίνοςΕκτελεστικό Μέλος

Μουστάκας Εμμανουήλ

Εκτελεστικό Μέλος

Αντωνάκος Δημήτριος

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Αφεντούλης Δημήτρης

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Apkarian Gagik 

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Δεληκούρα Αικατερίνη

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Σκορδάς Αθανάσιος

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Στάικου Σοφία

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος


 
Που μπορώ να βρω τις πολιτικές που εφαρμόζει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση?

Στην ιστοσελίδα του Ομίλου στην ενότητα Εταιρική Διακυβέρνηση (http://www.gekterna.com/el/the-group/corporate-governance/).

Πότε συνήλθε η τελευταία γενική συνέλευση των μετόχων.

Η τελευταία Γενική Συνέλευση των Μετόχων συνήλθε στις 20/06/2023.

Πότε προγραμματίζεται να συνέλθει η επόμενη γενική συνέλευση των μετόχων?

Η Εταιρεία θα ενημερώσει εγκαίρως το Επενδυτικό Κοινό για την ημερομηνία διεξαγωγής της επόμενης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Ποιοι είναι οι ανεξάρτητοι ελεγκτές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ?

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ελέγχεται από τον ελεγκτικό οίκο GRANT THORNTON.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Που μπορώ να βρω ιστορικά οικονομικά στοιχεία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ?

Τα ιστορικά οικονομικά στοιχεία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ παρατίθενται στην εταιρική ιστοσελίδα στην ενότητα Οικονομικές Καταστάσεις (http://www.gekterna.com/el/investor-relations/financial-statements/).

Ποια είναι η διάρκεια της οικονομικής χρήσης της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ?

Η χρήση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ξεκινάει την 1η Ιανουαρίου εκάστοτε έτους και ολοκληρώνεται την 31η Δεκεμβρίου.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εκδίδει τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις?

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εκδίδει εξαμηνιαίες και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Επιπλέον, για την σχετική πληροφόρηση αναφορικά με το τρίμηνο και το εννεάμηνο κάθε χρήσης η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ συντάσσει ενημερωτικό IR Release.

Μπορώ να συμμετάσχω σε conference call σχολιασμού των οικονομικών αποτελεσμάτων σε αναλυτές?

Όχι, τα conference calls περιέχουν ιδιαίτερα εξειδικευμένη πληροφόρηση και απευθύνονται αποκλειστικά σε αναλυτές.

ΜΕΤΟΧΗ

Οι μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαπραγματεύονται σε κάποια οργανωμένη αγορά?

Οι μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ποιο είναι το σύμβολο της μετοχής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ?

Το σύμβολο της μετοχής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο Χ.Α. είναι ΓΕΚΤΕΡΝΑ, στο Bloomberg είναι GEKTERNA:GA και στο Reuters είναι HRMr.AT

Πως μπορώ να επικοινωνήσω με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ?

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνήσει με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μέσα από την φόρμα επικοινωνίας που βρίσκεται στην εταιρική ιστοσελίδα στην ενότητα Επικοινωνία ή καλώντας στο τηλέφωνο 210 6968000.

Πως μπορώ να βρω την τρέχουσα τιμή της μετοχής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ?

Η τρέχουσα τιμή της μετοχής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα στην ενότητα Τιμή Μετοχής (http://www.gekterna.com/el/investor-relations/stock-data/).

Ποια είναι η μερισματική πολιτική της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ?

Η πολιτική της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι να διανείμει μέρισμα εφόσον αυτό καθίσταται εφικτό από την πορεία των οικονομικών της αποτελεσμάτων και τις γενικότερες συνθήκες της αγοράς και δεν διαφοροποιείται από τον μακροπρόθεσμο στρατηγικό της σχεδιασμό.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ υλοποιεί κάποιο πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών?

Ναι, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ υλοποιεί πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών.

Υπάρχει κάποιο πρόγραμμα επανεπένδυσης μερισμάτων?

Όχι, δεν υπάρχει πρόγραμμα επανεπένδυσης μερισμάτων

Μπορώ να αγοράσω μετοχές απευθείας από την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ?

Όχι, δεν είναι δυνατή η αγορά μετοχών απευθείας από την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Πότε ξεκίνησε η διαπραγμάτευση των μετοχών της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ?

Η διαπραγμάτευση των μετοχών της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ξεκίνησε το 1994.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαθέτει κοινές και προνομιούχες μετοχές?

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαθέτει μόνο κοινές μετοχές.

Πόσες φορές έχει πραγματοποιηθεί split ή reverse split στις μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ?

Δεν έχει πραγματοποιηθεί split ή reverse split στις μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μέχρι σήμερα.

Ποιος είναι ο αριθμός των μετοχών της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ?

Ο αριθμός των μετοχών της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανέρχεται σε 103.423.291

Εκτός από μετοχές, τι άλλους τίτλους έχει εκδώσει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ?

Εκτός από μετοχές η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει εκδώσει και ομολογιακά δάνεια.

Έχουν γίνει άλλες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου μετά την εισαγωγή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο Χ.Α.?

Η εξέλιξη του μετοχικού κεφαλαίου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:

Ημ/νία

ΦΕΚ

Ποσό Αύξησης Μ.Κ.

Αύξηση με Καταβολή Μετρητών

Αύξηση με Κεφ/ποίηση Αποθεματικού

Αύξηση λόγω απορρόφησης

Συνολικό Μ.Κ. σε δραχμές / ευρώ

Ονομ Αξία Μετοχής

Συνολικός Αριθμός Μετοχών

Σε Δραχμές

Ίδρυση

211

1.000.000

1.000.000

 

 

1.000.000

500

2.000

22.11.1962

702

40.000.000

40.000.000

 

 

41.000.000

500

82.000

20.03.1964

340

1.230.000

 

 

 

 

 

 

20.05.1964

621

4.270.000

 

 

 

 

 

 

03.12.1964

873

2.000.000

 

 

 

 

 

 

28.02.1966

132

 

7.500.000

 

 

48.500.000

500

97.000

03.11.1979

68

9.700.000

9.700.000

 

 

58.200.000

500

116.400

23.06.1989

3526

52.380.000

 

52.380.000

 

110.580.000

500

221.160

17.06.1994

4073

110.580.000

 

110.580.000

 

221.160.000

500

442.320

29.06.1998

5839

132.696.000

 

132.696.000

 

353.856.000

800

442.320

04.08.1999

6577

Split 1/8

 

 

 

 

100*

3.538.560

04.08.1999

6577

1.769.280.000

1.769.280.000

 

 

2.123.136.000

100

21.231.360

25.06.2001

6313

47.239.776

 

47.239.776

 

2.170.375.776

100,225

21.231.360

Σε Ευρώ

 

 

 

 

 

 

6.369.408

0,30

21.231.360

15.10.2004

14334

17.197.401,60

 

565.401,60

16.632.000,00(1)

23.566.809,60

0,36

65.463.360

18.11.2008

14045

25.386.322,56

 

 

24.933.073,64 (2)

48.953.132,16

0,57

85.882.688

06.12.2013

9246

4.890.417,60

4.890.417,60

 

 

53.843.549,76

0,57

94.462.368

27.03.2015

 

3.286.116,69(3)

 

 

 

57.129.666,45

0,57

100.227.485

29.06.2015

 

1.662.725,91(4)

 

 

 

58.792.392,36

0,57

103.144.548

29.03.2016

 

158.883,51 (5)

 

 

 

58.951.275,87

0,57

103.423.291

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της απορροφηθείσας εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.»
2. Το Μετοχικό Κεφάλαιο του απορροφώμενου κλάδου της διασπώμενης εταιρείας ΤΕΡΝΑ Α.Ε.
3. Αναπροσαρμογή του Μετοχικού Κεφαλαίου, με απόφαση Δ.Σ., λόγω μετατροπής 140 ομολογιών σε 5.765.117 μετοχές
4. Αναπροσαρμογή του Μετοχικού Κεφαλαίου, με απόφαση Δ.Σ., λόγω μετατροπής 70 ομολογιών σε 2.917.063 μετοχές
5. Αναπροσαρμογή του Μετοχικού Κεφαλαίου, με απόφαση Δ.Σ., λόγω μετατροπής ομολογιών, ονομαστικής αξίας 650.000,00 €, σε 278.743 μετοχές.
Ποια είναι η ελεύθερη διασπορά των μετοχών της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ?

Η ελεύθερη διασπορά των μετοχών της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανέρχεται σε 53% περίπου του μετοχικού της κεφαλαίου.