ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

Ομολογιακό Δάνειο 2020

1. Εγκεκριμένο Ενημερωτικό Δελτίο ΚΟΔ 2020
2. Καταστατικό
3. Πρακτικό Δ.Σ. 26.02.202
4. Πρακτικό Δ.Σ. 17.06.2020
5. 22.03.2018 Πρόγραμμα Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως €120.000.000
6. 19.06.2020 Επιστολή Νομικού Ελέγχου
7. 19.06.2020 Έκθεση Προσυμφωνημένων Διαδικασιών σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400
8. 19.06.2020 έκθεση αξιολόγησης συμμόρφωσης σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο 3000


Ομολογιακό Δάνειο 2018

1. Ομολογιακό Δάνειο
2. Πρόσκληση Ομολογιούχων ΚΟΔ 2018 σε Συνέλευση
3. Έντυπο Εξουσιοδότησης ΚΟΔ 2018
4. Ανακοίνωση σχετικά με την Συνέλευση των Ομολογιούχων ΚΟΔ 2018
5. Ανακοίνωση σχετικά τις Αποφάσεις της Επαναληπτικής Συνέλευσης των Ομολογιούχων ΚΟΔ 2018