ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

Ομολογιακό Δάνειο 2021 συνδεδεμένο με Ρήτρα Αειφορίας

1. Ενημερωτικό Δελτίο
2. Έκθεση Περιορισμένης Διασφάλισης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή αναφορικά με το Πλαίσιο
3. Πλαίσιο Ομολόγου Συνδεδεμένο με Ρήτρα Αειφορίας
4. Καταστατικό
5. Απόσπασμα πρακτικού της από 29.11.2021
6. 22.03.2018 Πρόγραμμα Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως €120.000.000
7. 19.06.2020 Πρόγραμμα Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως €500.000.000
8. 02.12.2021 Επιστολή Νομικού Ελέγχου
9. 02.12.2021 Έκθεση Ευρημάτων Προσυμφωνημένων Διαδικασιών 4400
10. 02.12.2021 Έκθεση Περιορισμένης Διασφάλισης βάσει του Διεθνούς Προτύπου 3000
11. 14.06.2022 Πιστοποιητικό Ρήτρας Αειφορίας
12. 20.06.2023 Πιστοποιητικό Ρήτρας Αειφορίας


Ομολογιακό Δάνειο 2020

1. Εγκεκριμένο Ενημερωτικό Δελτίο ΚΟΔ 2020
2. Καταστατικό
3. Πρακτικό Δ.Σ. 26.02.202
4. Πρακτικό Δ.Σ. 17.06.2020
5. 22.03.2018 Πρόγραμμα Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως €120.000.000
6. 19.06.2020 Επιστολή Νομικού Ελέγχου
7. 19.06.2020 Έκθεση Προσυμφωνημένων Διαδικασιών σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400
8. 19.06.2020 έκθεση αξιολόγησης συμμόρφωσης σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο 3000


Ομολογιακό Δάνειο 2018

1. Ομολογιακό Δάνειο