ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

Ομολογιακό Δάνειο 2021 συνδεδεμένο με Ρήτρα Αειφορίας

1. Ενημερωτικό Δελτίο
2. Έκθεση Περιορισμένης Διασφάλισης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή αναφορικά με το Πλαίσιο
3. Πλαίσιο Ομολόγου Συνδεδεμένο με Ρήτρα Αειφορίας
4. Καταστατικό
5. Απόσπασμα πρακτικού της από 29.11.2021
6. 22.03.2018 Πρόγραμμα Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως €120.000.000
7. 19.06.2020 Πρόγραμμα Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως €500.000.000
8. 02.12.2021 Επιστολή Νομικού Ελέγχου
9. 02.12.2021 Έκθεση Ευρημάτων Προσυμφωνημένων Διαδικασιών 4400
10. 02.12.2021 Έκθεση Περιορισμένης Διασφάλισης βάσει του Διεθνούς Προτύπου 3000


Γενική Συνέλευση ΚΟΔ 2020

1. Πρόσκληση Ομολογιούχων ΚΟΔ 2020 σε Συνέλευση
2. ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 22/11/2021
3. ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 25/11/2021
4. ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
5. ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
6. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
7. Ενημέρωση για τη Συνέλευση ΚΟΔ 2020 των Ομολογιούχων
8. Ενημέρωση για τις αποφάσεις της επαναληπτικής Συνέλευσης των Ομολογιούχων του ΚΟΔ 2020 ποσού €500.000.000 της Εταιρείας


Γενική Συνέλευση ΚΟΔ 2018

1. Πρόσκληση Ομολογιούχων ΚΟΔ 2018 σε Συνέλευση
2. ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 22/11/2021
3. ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 25/11/2021
4. ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
5. ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
6. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
7. Ενημέρωση για τη Συνέλευση ΚΟΔ 2018 των Ομολογιούχων
8. Ενημέρωση για τις αποφάσεις της επαναληπτικής Συνέλευσης των Ομολογιούχων του ΚΟΔ 2018 ποσού €120.000.000 της Εταιρείας


Ομολογιακό Δάνειο 2020

1. Εγκεκριμένο Ενημερωτικό Δελτίο ΚΟΔ 2020
2. Καταστατικό
3. Πρακτικό Δ.Σ. 26.02.202
4. Πρακτικό Δ.Σ. 17.06.2020
5. 22.03.2018 Πρόγραμμα Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως €120.000.000
6. 19.06.2020 Επιστολή Νομικού Ελέγχου
7. 19.06.2020 Έκθεση Προσυμφωνημένων Διαδικασιών σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400
8. 19.06.2020 έκθεση αξιολόγησης συμμόρφωσης σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο 3000


Ομολογιακό Δάνειο 2018

1. Ομολογιακό Δάνειο
2. Πρόσκληση Ομολογιούχων ΚΟΔ 2018 σε Συνέλευση
3. Έντυπο Εξουσιοδότησης ΚΟΔ 2018
4. Ανακοίνωση σχετικά με την Συνέλευση των Ομολογιούχων ΚΟΔ 2018
5. Ανακοίνωση σχετικά τις Αποφάσεις της Επαναληπτικής Συνέλευσης των Ομολογιούχων ΚΟΔ 2018
6. Πρόσκληση Ομολογιούχων ΚΟΔ 2018 σε Συνέλευση