ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ο Όμιλος αναγνωρίζει και ιεραρχεί συστηματικά τους περιβαλλοντικούς κινδύνους που συνδέονται με τις δραστηριότητές των εταιρειών του και οι οποίοι ενδέχεται να προκαλέσουν αρνητικές επιδράσεις τόσο στα ενδιαφερόμενα μέρη (π.χ. τοπικές κοινωνίες) όσο και στο ευρύτερο φυσικό περιβάλλον.

Επιπλέον, αναγνωρίζει τους κινδύνους που συνδέονται με το φαινόμενο της Κλιματικής Αλλαγής, η οποία σε ένα βαθμό καθορίζει και την επιχειρηματική στρατηγική του Ομίλου, μέσα από τη στρατηγική ανάπτυξη έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά και υιοθέτησης μέτρων μείωσης του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος.

Οι κίνδυνοι αυτοί δύνανται να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό το επιχειρηματικό μοντέλο του Ομίλου (π.χ. ανάγκη πηγές ενέργειας, αυξημένα κόστη λειτουργίας για την υιοθέτηση νεών τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον, ρυθμιστικές και άλλες κανονιστικές κυρώσεις λόγω αυξημένων απαιτήσεων).

Η περιβαλλοντική στρατηγική του Ομίλου προβλέπει:
• την τήρηση των νομικών και άλλων κανονιστικών και ρυθμιστικών απαιτήσεων
• την εφαρμογή και αναβάθμιση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
• την πρόληψη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών
• την περιβαλλοντική εκπαίδευση των εργαζομένων και την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μερών
• την ολοκληρωμένη διαχείριση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος (φυσικοί πόροι, ενέργεια, χρήση υλικών, απόβλητα) του συνόλου των δραστηριοτήτων
• τις συνέργειες για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την καλλιέργεια ευρύτερης περιβαλλοντικής κουλτούρας

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Υπεύθυνη Διαχείριση της Ενέργειας 
Η ΔΙΟΙΚΗΤΙKH ΜΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: Η υπεύθυνη διαχείριση της ενέργειας αποκτά συνεχώς αυξανόμενη σημασία, καθώς συμβάλλει όχι μόνο στην προστασία του κλίματος, αλλά και στην οικονομική δραστηριότητα, το φυσικό περιβάλλον και ευρύτερα την ποιότητα ζωής. Ο Όμιλος, μέσω της ίδιας της φύσης των δραστηριοτήτων του και ειδικότερα στον τομέα των υποδομών, μεριμνά για τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής του απόδοσης μέσω της υλοποίησης υποδομών χαμηλού ενεργειακού αποτυπώματος. Οι δραστηριότητες του Ομίλου, με έμφαση στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και στη δημιουργία ενός αποκεντρωμένου συστήματος μονάδων παραγωγής ενέργειας, εξασφαλίζουν την πρόσβαση σε καθαρή ενέργεια, βελτιώνουν την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και την ενεργειακή αποδοτικότητα, με συνέπεια να περιορίζονται οι δυσμενείς συνέπειες από την καύση ορυκτών καυσίμων στο περιβάλλον. Σε ό, τι αφορά τη λειτουργία του, ο Όμιλος κατανοεί ότι μόνο μέσα από τη συστηματική καταγραφή και παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας σε γραφεία και εργοτάξια θα μπορέσει να αξιολογήσει τις ενεργειακές ανάγκες του και να προχωρήσει στο μετριασμό της κατανάλωσης ενέργειας των δραστηριοτήτων του. Στόχος του Ομίλου για το 2019 είναι να συνεχίσει την ενσωμάτωση ακόμη περισσότερων μονάδων και εταιρειών στη διαδικασία συλλογής στοιχείων, καθώς και να διευρύνει και να εμβαθύνει περαιτέρω τη μεθοδολογία που εφαρμόζει σχετικά με τη συλλογή των στοιχείων αυτών.

ΕΝΕΡΓΕΙΑKH ΑΠΟΔΟΤΙΚOΤΗΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: Η ανάπτυξη υποδομών χαμηλότερου ενεργειακού αποτυπώματος αποτελεί προτεραιότητα για τον Όμιλο. Προς την κατεύθυνση αυτή, ο Όμιλος υλοποιεί έργα με βιοκλιματικό σχεδιασμό και πιστοποιείται από συστήματα που βεβαιώνουν ότι τα κτίριά του έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με βάση περιβαλλοντικά καινοτόμες πρακτικές που στόχο έχουν την εξοικονόμηση ενέργειας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα έργου μας με πιστοποίηση LEED Platinum, αποτελεί το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), το οποίο κατέκτησε την πλατινένια πιστοποίηση «Leadership in Energy and Environmental Design» ως Πράσινο Κτίριο, η οποία και αποτελεί την υψηλότερη δυνατή διάκριση για περιβαλλοντικά και βιώσιμα κτίρια διεθνώς. Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναγνωρίζει ότι ο μηχανολογικός εξοπλισμός που χρησιμοποιεί δύναται να επιδράσει αρνητικά στο περιβάλλον. Για τον λόγο αυτό, επενδύει στην ανανέωση και στη συντήρηση των μηχανημάτων του, αποσκοπώντας στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας αλλά και στην αύξηση του ωφέλιμου χρόνου ζωής τους.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ: Η καλλιέργεια μίας ευρύτερης εταιρικής κουλτούρας σε θέματα ενεργειακής απόδοσης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας και τη βελτίωση του συνολικού ενεργειακού αποτυπώματος των δραστηριοτήτων του Ομίλου. Προς αυτήν την κατεύθυνση, ο Όμιλος προγραμματίζει σε ετήσια βάση εκπαιδεύσεις με σκοπό τη σωστή ενημέρωση και συστηματική εκπαίδευση των εργαζομένων του. Υπεύθυνη για την υλοποίηση των εκπαιδεύσεων είναι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Οι εκπαιδεύσεις λαμβάνουν υπόψιν τόσο τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των έργων, όσο και τους ρόλους και τα καθήκοντα των εργαζομένων.
Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής  
Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αποτελεί προτεραιότητα για τον Όμιλο, ο οποίος επικεντρώνεται στη μετάβαση σε μία οικονομία που θα εξαρτάται λιγότερο από ορυκτά καύσιμα και θα εξασφαλίζει την ευημερία των ενδιαφερόμενων μερών του, μέσα από τη δημιουργία βιώσιμων πόλεων και κοινωνιών. Ο Όμιλος διαθέτει την τεχνογνωσία και την επιχειρησιακή ικανότητα να αναγνωρίσει και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες και να καταπολεμήσει τους κινδύνους που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, προς όφελος της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Αν και η κλιματική αλλαγή επηρεάζει την επιχειρηματική συνέχεια του Ομίλου, οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που δημιουργούνται, μπορούν να συμβάλουν τόσο στην οικονομική ανάπτυξη του όσο και στο μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων του φαινομένου. Η δραστηριοποίηση του Ομίλου στην παραγωγή καθαρής ενέργειας, σχετίζεται άμεσα με τη μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου. Ο Όμιλος ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και δημιουργεί πολλαπλασιαστική αξία από τη λειτουργία του. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από μία σειρά υλοποιημένων έργων και προγραμματισμένων επενδύσεων, όπως:
-Κατασκευή έργων αντλησιοταμίευσης, τα οποία θα υποστηρίξούν τη διασφάλιση του ενεργειακού συστήματος της χώρας.
- Αποθήκευση καθαρής ενέργειας.
- Δημιουργία μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων που αξιοποιούν τεχνολογίες αιχμής για την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων αλλά και την παραγωγή βιοαερίου.
- Ανάπτυξη καινοτόμων έργων υποδομής που ελαχιστοποιούν το ενεργειακό τους αποτύπωμα.
- Κατασκευή νέων αυτοκινητοδρόμων διεθνών προδιαγραφών.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ: Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει όλους σχεδόν τους τομείς δραστηριότητας του Ομίλου, τόσο από πλευράς προσφοράς όσο και από πλευράς ζήτησης. Ειδικότερα, από πλευράς προσφοράς, αναγνωρίζεται η αύξηση της συχνότητας εμφάνισης δυσχερών καιρικών φαινομένων, τα οποία δύνανται να επηρεάσουν αρνητικά την επιχειρηματική και επιχειρησιακή συνέχεια των δραστηριοτήτων των εταιρειών του Ομίλου, προκαλώντας πιθανή διακοπή της εκτέλεσης των εργασιών και συνεπώς αύξηση του κόστους κατασκευής ή/και λειτουργίας, λόγω επαυξημένης κατασκευαστικής ή/και λειτουργικής δυσκολίας, που συνδέεται με την αδυναμία άσκησης καθηκόντων των εργαζομένων. Οι δυσχερείς καιρικές συνθήκες, ως αποτέλεσμα του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής δύνανται να επηρεάσουν τόσο τα λειτουργικά κόστη ανάπτυξης των έργων που αναλαμβάνει ο Όμιλος όσο και τα κόστη λειτουργίας και συντήρησης των έργων του και συνεπώς οι σχετικοί κίνδυνοι λαμβάνονται υπόψιν κατά τον επιχειρηματικό σχεδιασμό των έργων. Ταυτόχρονα μεταβολή και μεταβλητότητα των ανεμολογικών δεδομένων δύναται να επηρεάσει σημαντικά τον επιχειρηματικό σχεδιασμό των έργων παραγωγής αιολικής ενέργειας και συνεπώς οι σχετικοί κίνδυνοι αλλά και οι πιθανές ευκαιρίες λαμβάνονται υπόψιν κατά τη φάση σχεδιασμού των έργων, μέσα από ενδελεχείς επιστημονικές μελέτες, οι οποίες λειτουργούν προς την κατεύθυνση μετριασμού της επίδρασης των σχετικών κινδύνων, αλλά και αναγνώρισης και αξιοποίησης των ενδεχόμενων επιχειρηματικών ευκαιριών. Από πλευράς ζήτησης, ο Όμιλος αναγνωρίζει την ανάγκη κατασκευής νέων έργων υποδομής που θα ανταποκρίνονται στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Η επιλογή των υλικών που θα ανταποκρίνονται στις κλιματολογικές μεταβολές που εντείνονται ως απόρροια του φαινομένου, λαμβάνεται υπόψιν από τα πρώτα στάδια σχεδιασμού των έργων υποδομής, με σκοπό τη δυνατόν ακριβέστερη πρόβλεψη των ενεργειακών αναγκών των έργων υποδομής που θα οδηγήσει στον περιορισμό των λειτουργικών δαπανών των έργων. Παράλληλα, στον τομέα της παραγωγής και διάθεσης ενέργειας, ο Όμιλος αναγνωρίζει την αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, κυρίως για λόγους κλιματισμού και θέρμανσης αντίστοιχα και συνεπώς προσαρμόζει το επιχειρηματικό του μοντέλο στην κατεύθυνση της παραγωγής και αποθήκευσης καθαρής ενέργειας.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: Για την αντιμετώπιση τις κλιματικής αλλαγής, αναγκαία είναι η λήψη μέτρων μείωσης αέριων εκπομπών του θερμοκηπίου. Προς την κατεύθυνση αυτή και με σκοπό τον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και τη διαρκή βελτίωση της επίδοσής του, ο Όμιλος εφαρμόζει ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Με τον τρόπο αυτόν εντοπίζονται και καταγράφονται οι επιδράσεις σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του Ομίλου, ο οποίος είναι σε θέση να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα. Προς την κατεύθυνση αυτή, ο Όμιλος εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001 για τις εταιρείες του ΤΕΡΝΑ, TERNA S.A. ABU DHABI, ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ, Νέα Οδός, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΗΡΩΝ, ΓΕΚ Services, ΗΛΙΟΧΩΡΑ. Επιπλέον, μέσα από τις ετήσιες επιθεωρήσεις που διενεργεί στο σύνολο των δραστηριοτήτων του, στο πλαίσιο εφαρμογής του Συστήματος, ο Όμιλος είναι σε θέση να αξιολογεί ολοκληρωμένα και αποδοτικότερα τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή.

ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ: Το επιχειρηματικό μοντέλο του Ομίλου είναι στρατηγικά προσανατολισμένο στον μετριασμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την επαγόμενη αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, κυρίως μέσα από την ανάπτυξη έργων παραγωγής ενέργειας και διαχείρισης απορριμμάτων. Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, κυρίως μέσω της θυγατρικής του ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, συμβάλλει σημαντικά στην αποτροπή της έκκλησης εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, μέσω της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, καθώς και άλλων αέριων εκπομπών, όπως μεθανίου, μέσω της αποθήκευσης και ορθής διαχείρισης του αερίου αυτού, στις μονάδες διαχείρισης απορριμμάτων. που λειτουργεί. Ο Όμιλος αποτυπώνει και επικοινωνεί τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων του, μέσα από τα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα που διαθέτει (Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης, ιστοσελίδα, δελτία τύπου κ.α.), προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη του.
Προστασία και Διατήρηση της Βιοπικοιλότητας  
Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: Μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων του Ομίλου, όπως είναι η ανάπτυξη υποδομών και η κατασκευή αυτοκινητοδρόμων, τα αιολικά πάρκα αλλά και τα υδροηλεκτρικά έργα, πραγματοποιείται εντός περιοχών υψηλής βιολογικής αξίας. Η υιοθέτηση μίας ευρύτερης κουλτούρας προστασίας και διατήρησης της βιοποικιλότητας από το σύνολο των εργαζομένων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την υπεύθυνη περιβαλλοντική λειτουργία, την κανονιστική συμμόρφωση του Ομίλου με την εκάστοτε σχετική περιβαλλοντική νομοθεσία, τον μετριασμό των επιδράσεων στη βιοποικιλότητα και τη διασφάλιση της επιχειρηματικής συνέχειας του Ομίλου. Προς την κατεύθυνση αυτή, ο Όμιλος εφαρμόζει πιστοποιημένα συστήματα, διενεργεί εκπαιδεύσεις στους εργαζομένους του αλλά και τους επισκέπτες των εργοταξιακών χώρων αναφορικά με την προστασία της βιοποικιλότητας, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες ανάδειξης και προστασίας των τοπικών οικοσυστημάτων και φροντίζει συνεχώς να λειτουργεί πέραν των προβλεπόμενων που επιτάσσει η περιβαλλοντική νομοθεσία, με τη χρήση μηχανισμών παρακολούθησης και καταγραφής των επιδράσεών του στη βιοποικιλότητα και το ευρύτερο φυσικό περιβάλλον. Για την προστασία και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, ο Όμιλος εκπονεί Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), οι οποίες είναι απαραίτητες για τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης για την πραγματοποίηση νέων έργων. Παράλληλα με τις ΜΠΕ, ο Όμιλος εκπονεί Ειδικές Μελέτες σε συνεργασία με άλλους φορείς, εξειδικευμένους επιστήμονες και οργανώσεις, όπως Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), στοχεύοντας στην ανάκτηση πληροφοριών και την αξιοποίηση των ερευνών που έχουν συντάξει για την προστασία των τοπικών οικοσυστημάτων με σκοπό την ενσωμάτωση τους στον επιχειρηματικό σχεδιασμό των έργων του και την αξιοποίησή τους κατά την εκπόνηση μελετών που θα διασφαλίσουν την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων του.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΏΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ: Ο Όμιλος αναγνωρίζει ότι κάθε δραστηριότητά του δημιουργεί ένα περιβαλλοντικό αποτύπωμα στην περιοχή όπου εκτελείται το εκάστοτε έργο και για τον λόγο αυτόν, μεριμνά για την ελαχιστοποίηση του αποτυπώματός του, μέσα από τις περιβαλλοντικές μελέτες που εκπονεί σε κάθε του έργο, αλλά και των μελετών αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και των σχετικών σχεδίων δράσης που συντάσσει, με σκοπό την υπεύθυνη και ολοκληρωμένη διαχείριση του συνόλου του κύκλου ζωής των έργων που αναλαμβάνει. Οι εργασίες αποκατάστασης λαμβάνουν υπόψιν τον υφιστάμενο βιολογικό πλούτο των οικοσυστημάτων τα οποία γειτνιάζουν ή από τα οποία διέρχονται οι δραστηριότητές του Ομίλου, με σκοπό να διασφαλίζεται η διατήρηση και διαφύλαξη των οικοσυστημάτων μετά το πέρας των εργασιών και ο Όμιλος να εξασφαλίζει την κοινωνική άδεια λειτουργίας του. Ειδικότερα, στις προβλέψεις αποκατάστασης του φυσικού τοπίου, στην περίπτωση των έργων αξιοποίησης της αιολικής ενέργειας, ο Όμιλος προβαίνει σε αναλυτικές προβλέψεις αποξήλωσης των ανεμογεννητριών από τα Αιολικά Πάρκα και αποκατάστασης του περιβάλλοντος χώρου. Οι προβλέψεις αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου και ολοκληρωμένου σχεδιασμού έργων αποκατάστασης, ο οποίος ενσωματώνει τις ενέργειες ανάκτησης σημαντικών ποσοτήτων πρώτων υλών και υλικών, για την επαναχρησιμοποίησή τους σε έτερες αναγνωρισμένες ανάγκες μεταξύ των διαφόρων δραστηριοτήτων του Ομίλου.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Ο Όμιλος μεριμνά για την προστασία και τη διατήρηση των φυσικών οικοσυστημάτων που περιβάλλουν τις δραστηριότητές του, μέσω και της υπεύθυνης διαχείρισης των αποβλήτων που παράγουν το σύνολο των λειτουργιών και δραστηριοτήτων του. Μέσα από τη συστηματική καταγραφή των αποβλήτων ανά κατηγορία (επικίνδυνα – μη επικίνδυνα), ανά είδος (στερεά – υγρά απόβλητα) και ανά τύπο (λιπαντικά, λαμπτήρες, ξυλεία, χαρτί, αστικά κ.ο.κ.) ο Όμιλος είναι σε θέση να αξιολογεί και να εφαρμόζει τις βέλτιστες μεθόδους διαχείρισης αποβλήτων. Προς την κατεύθυνση αυτή, συνεργάζεται με αδειοδοτημένους φορείς και ειδικούς συνεργάτες για τη συλλογή – ανάκτηση, επεξεργασία, επαναχρησιμοποίηση ή/και διάθεση των αποβλήτων του, μειώνοντας το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα, αποφορτίζοντας τους χώρους υγειονομικής ταφής και προστατεύοντας τα τοπικά οικοσυστήματα και τον βιολογικό πλούτο των περιοχών στις οποίες δραστηριοποιείται. Η υιοθέτηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας, στο πλαίσιο της υπεύθυνης περιβαλλοντικής λειτουργίας αλλά κυρίως της μείωσης των επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα, επιτρέπει στον Όμιλο να επαναχρησιμοποιεί σημαντικές ποσότητες παραγόμενων υλικών (π.χ. υλικά εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων) για την κάλυψη αναγκών άλλων δραστηριοτήτων του, μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου και των διαφορετικών σημείων δραστηριοποίησης. Ειδικότερα, κατά την περίοδο αναφοράς, 33.939 τόνοι υλικών επαναχρησιμοποιήθηκαν για την αποκατάσταση των ΧΥΤΑ Τεμπλονίου και Λευκίμμης στην Κέρκυρα. Αναφορικά με τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων, οι δραστηριότητες του Ομίλου παράγουν συχνά απόβλητα με υψηλές συγκεντρώσεις σε τοξικές ουσίες, γεγονός που τα καθιστά επικίνδυνα για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Ο Όμιλος σχεδιάζει και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα εξάλειψης του κινδύνου ενδεχόμενης ρύπανσης του φυσικού περιβάλλοντος, όπως επί παραδείγματι με τη χρήση πιστοποιημένων βαρελιών τύπου UN, για την εξασφάλιση της μεταφοράς μορφή ιχθυόσκαλας και εφάρμοσε, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τη μέθοδο της υδραυλικής έκπλυσης με σκοπό τη διαχείριση των φερτών υλικών και την εξασφάλιση της διοχέτευση της στερεοαπορροής κατάντη του έργου. Στα αιολικά πάρκα που βρίσκονται σε περιοχές με ευαίσθητη ορνιθοπανίδα, η εταιρεία υλοποιεί πρόγραμμα παρακολούθησης με σκοπό τον προσδιορισμό των πιθανών επιπτώσεων και τη λήψη τυχόν απαιτούμενων μέτρων προστασίας. Πιο συγκεκριμένα, στο αιολικό πάρκο που βρίσκεται στην περιοχή Δερβένι, εγκαταστάθηκε μέσω του πιλοτικού ερευνητικού προγράμματος Life, εξειδικευμένο πρόγραμμα παρακολούθησης της ορνιθοπανίδας, το οποίο κάνοντας χρήση της τεχνολογίας αποτρέπει ενδεχόμενη πρόσκρουση των πτηνών στις ανεμογεννήτριες. Το πρόγραμμα εκπέμπει προειδοποιητικούς ήχους προκειμένου να εκτρέψει την πορεία των πτηνών και να τα προστατέψει από ενδεχόμενη πρόσκρουση. Σε περίπτωση που οι ενέργειες αυτές δεν δύνανται να αποτρέψουν την πρόσκρουση των πτηνών, η τεχνολογία αυτή προκαλεί την άμεση επιβράδυνση ή/ και ακινητοποίηση των ανεμογεννητριών. 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ: Ο Όμιλος, ήδη από το στάδιο σχεδιασμού των έργων του, φροντίζει να επιλέγει τα υλικά εκείνα που θα έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής καθώς επίσης και το μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό και ενεργειακό αποτύπωμα, προκειμένου να συνεισφέρουν στην προσπάθειά του για προσαρμογή των δομών που αναπτύσσει στην κλιματική αλλαγή. Ειδικότερα στα έργα του Ομίλου, των οποίων ο κύκλος ζωής ανέρχεται σε αρκετές δεκαετίες, η ορθή επιλογή των υλικών που θα είναι ικανά να λειτουργήσουν στις αυξανόμενες θερμοκρασίες, τα έντονα καιρικά φαινόμενα και τις ακραίες μεταβολές, είναι ζωτικής σημασίας για την ανθεκτικότητα των υποδομών και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά τους. Επιπλέον, ο Όμιλος λαμβάνοντας υπόψιν τις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας φροντίζει για την αποδοτικότερη χρήση των πρώτων υλών και υλικών που επιλέγει, με την υιοθέτηση πρακτικών ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης των υλικών μεταξύ των διαφορετικών δραστηριοτήτων και εταιρειών του Ομίλου, αποσκοπώντας στην υπεύθυνη διαχείριση και εξοικονόμηση των φυσικών πόρων.