ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μια από τις μεγαλύτερες απειλές και προκλήσεις της εποχής μας είναι η κλιματική αλλαγή, η οποία προκαλεί σημαντικές επιπτώσεις στο φυσικό και κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον.
Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής του Ομίλου και γίνεται ορατή μέσα από τις πολιτικές, στρατηγικές και επιχειρηματικές του αποφάσεις και δράσεις.

Ο  Όμιλος:
• Αναγνωρίζει ότι η κλιματική αλλαγή είναι η σοβαρότερη απειλή για τη βιοποικιλότητα 
• Μελετά επισταμένα τις προστατευόμενες περιοχές και το βιολογικό πλούτο των οικοσυστημάτων από τα οποία διέρχονται ή με τα οποία γειτνιάζουν τα έργα του
• Εφαρμόζει πιστά τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου
• Εκπαιδεύει εργαζομένους και επισκέπτες στη διαφύλαξη και διαχείριση της βιοποικιλότητας
• Αναγνωρίζει ότι οι δραστηριότητές του είναι επιβαρυντικές για το περιβάλλον και διαχειρίζεται τις επιπτώσεις
• Εφαρμόζει πρακτικές αποκατάστασης όπου κρίνεται απαραίτητο
• Κάνει την κοινωνία συμμέτοχο στην συνειδητοποίηση της αξίας της διαφύλαξης της βιοποικιλότητας και των προστατευόμενων περιοχών