ΣΥΝΟΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
TURNOVER
EBITDA
EBITDA
ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
EARNING AFTER TAXES AND MINORITY RIGHTS
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
TOTAL ASSETS
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

(ποσά σε € εκατ.)

2014

2015

2016

2017

2018

Ελλάδα

697

703

892

1.021

1.193

Μέση Ανατολή

97

143

152

90

61

Βαλκάνια

88

76

70

22

70

Ανατολική Ευρώπη

19

26

19

21

23

ΗΠΑ

22

23

27

25

45

Λοιπές Περιοχές

1

1

3

7

11

ΣΥΝΟΛΟ

924

972

1.163

1.185

1.403


TURNOVER BREAKDOWN FY 2017
 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2018

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2018

TURNOVER BREAKDOWN PER ACTIVITY
 

 

 

(ποσά σε € εκατ.)

2014

2015

2016

2017

2018

Κατασκευές

793.4

778.9

954.8

899.5

949.0

Ενέργεια

122.7

167.5

182.9

186.6

236

Real Estate

3.5

6.1

5.8

2.7

9,2

Βιομηχανία

1.9

3.5

4.2

7.9

11.4

Παραχωρήσεις

764

14.6

15.5

88.7

197.0

Συμμετοχές

1.5

1.4

180

47

0.2

ΣΥΝΟΛΟ

92.9

971.8

1.163.4

1.185,5

1.403