ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001.

Στόχοι μας είναι:
  • Ανάπτυξη και Διαχείριση των Έργων που αναλαμβάνουμε σε συμμόρφωση με τις συμβατικές μας υποχρεώσεις, τις προσδοκίες των πελατών μας και στον συμβατικά απαιτούμενο χρόνο
  • Αποδοτική Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων
  • Αναζήτηση και αξιοποίηση νέων ευκαιριών ανάπτυξης στους υφιστάμενους και νέους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας
  • Εξασφάλιση και διαχείριση απαιτούμενων πόρων για την ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
  • Ενσωμάτωση της πλούσιας τεχνογνωσίας της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και παράλληλη διεύρυνση της
  • Επιχειρηματική αρτιότητα
  • Συνεχής βελτίωση της αποδοτικότητας λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών και αξιολογώντας ενδεχόμενες απειλές και ευκαιρίες.