ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τα σύγχρονα έργα υποδομών και ενέργειας του Ομίλου υπηρετούν τη Βιώσιμη Ανάπτυξη συμβάλλοντας στην κοινωνική ευημερία και τη θετική προβολή της Ελλάδας διεθνώς.
Τα πολλαπλά οφέλη από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ομίλου μεταφράζονται σε χιλιάδες θέσεις εργασίας, παροχές και ασφαλιστικές εισφορές, σε συνεργασία με χιλιάδες προμηθευτές για την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών, όπως επίσης σε φόρους και επενδύσεις.
Οι έμμεσες θετικές επιδράσεις εντοπίζονται στην ασφάλεια των μετακινήσεων, την αναβάθμιση των αστικών δομών, την πρόσβαση σε χώρους τέχνης και πολιτισμού, τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας και τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος.

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Αναγνωρίζοντας τον κοινωνικό κίνδυνο που ελλοχεύει από την εκτέλεση των δραστηριοτήτων του στις τοπικές κοινωνίες, ο Όμιλος διεξάγει μελέτες κοινωνικών επιπτώσεων πριν την έναρξη κάθε νέας εργασίας, περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων την αξιολόγηση των πιθανών επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα, την υγεία των κατοίκων, τη διαβούλευση με την τοπική κοινωνία και τους φορείς για θέματα που δυνητικά μπορούν να υποβαθμίσουν την ποιότητα της ζωής των κατοίκων. Το 2018, ο Όμιλος συνεισέφερε στην κοινωνική ανάπτυξη, με το «Κοινωνικό Προϊόν» να ανέρχεται σε σχεδόν €1,5 δις.