ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Επιτροπή Υποψηφιοτήτων

Βασικός ρόλος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων είναι η διερεύνηση και ανάδειξη των κατάλληλων υποψηφιοτήτων για τη συγκρότηση του Δ.Σ. της Εταιρείας. Στα καθήκοντά της σε σχέση με την ανάδειξη υποψηφιοτήτων περιλαμβάνονται:

 • Ο προσδιορισμός των απαιτήσεων της Εταιρείας όσον αφορά στο μέγεθος και την σύνθεση του Δ.Σ.
 • Η διατύπωση του ρόλου, των αρμοδιοτήτων και των ικανοτήτων κάθε θέσης στο Δ.Σ.
 • Η περιοδική επαναξιολόγηση του μεγέθους και της σύνθεσης του Δ.Σ.
 • Η υποβολή προτάσεων για αλλαγές / βελτιώσεις, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Η Επιτροπή είναι τετραμελής:

 1. Σπυρίδων Καπράλος, Πρόεδρος
 2. Gagik Apkarian
 3. Αικατερίνη Δεληκούρα
 4. Απόστολος Ταμβακάκης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Επιτροπή Αποδοχών

Η Επιτροπή Αποδοχών είναι επιφορτισμένη και με την ευθύνη της υποβολής προτάσεων αναφορικά με τις κατάλληλές πολιτικές και συστήματα προσδιορισμού των αμοιβών σε όλα τα επίπεδα της Εταιρείας.
Η Επιτροπή Αποδοχών:

 • Επεξεργάζεται και εισηγείται το σύστημα προσδιορισμού των αμοιβών των εργαζομένων, των μελών του Δ.Σ. και των διευθυντικών στελεχών.
 • Συντάσσει και υποβάλλει στο Δ.Σ. προτάσεις εταιρικής πολιτικής αμοιβών, αξιολογεί την εφαρμογή τους βάσει της σχετικής ετήσιας έκθεσης αμοιβών και διατυπώνει τις προτάσεις που πρέπει να υποβληθούν από το Δ.Σ. στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων προς έγκριση.

Η Επιτροπή είναι τετραμελής:

 1. Σπυρίδων Καπράλος, Πρόεδρος
 2. Αθανάσιος Σκορδάς
 3. Σοφία Στάικου
 4. Απόστολος Ταμβακάκης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Επιτροπή Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου, με στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό ενδεχόμενων επιχειρηματικών κινδύνων, υποστηρίζει το Δ.Σ. όσον αφορά στην:

 • Διασφάλιση της συμμόρφωσης των οργάνων και των ενεργειών της Εταιρείας προς τις επιταγές του νομικού, θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου και τις Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης που διέπουν την λειτουργία της.
 • Πληρότητα και αξιοπιστία των λογιστικών, πληροφοριακών και διοικητικών συστημάτων της Εταιρείας καθώς και των δημοσιευόμενων οικονομικών καταστάσεων και λοιπών αναφορών.
 • Απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία όλων των ελεγκτικών μηχανισμών.

Η Επιτροπή Ελέγχου διαθέτει τις ακόλουθες βασικές αρμοδιότητες:

 • Επιβλέπει τη διαδικασία παραγωγής των οικονομικών καταστάσεων και λοιπών αναφορών χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.
 • Μεριμνά για την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών του εσωτερικού ελέγχου.
 • Ερευνά τις τυχόν συναλλαγές της Εταιρείας με οποιοδήποτε συνδεδεμένο με αυτή πρόσωπο και υποβάλλει σχετικές αναφορές στο Δ.Σ., ώστε να εξακριβώνεται με διαφάνεια η τυχόν ύπαρξη συγκρουόμενων συμφερόντων.
 • Παραλαμβάνει τις εκθέσεις της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου και αξιολογεί το περιεχόμενό τους.
 • Προτείνει στο Δ.Σ. τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου και αξιολογεί την αποτελεσματικότητά του.
 • Παρακολουθεί τη διεξαγωγή των εργασιών του τακτικού ελεγκτή και αξιολογεί αν είναι σύμφωνη με το σχετικό νομικό – κανονιστικό πλαίσιο, τα διεθνή πρότυπα και τις βέλτιστες πρακτικές. Ερευνά επίσης και αξιολογεί την επάρκεια της γνώσης, την επαγγελματική συνέπεια, την ανεξαρτησία και την αποτελεσματικότητα του τακτικού ελεγκτή.

Η Επιτροπή αποτελείται από ένα (1) Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, από ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ και από ένα (1) ανεξάρτητο, μη μέλος ΔΣ:

 1. Σπυρίδων Καπράλος – Πρόεδρος
 2. Δημήτριος Αφεντούλης
 3. Άγγελος Ταγματάρχης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Επενδυτική Επιτροπή

Βασικός ρόλος της Επενδυτικής Επιτροπής είναι υποβολή εισηγήσεων στο Δ.Σ. σχετικά με εξαγορές, συγχωνεύσεις, στρατηγικές συνεργασίες, επενδύσεις υψηλού προϋπολογισμού, εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων και κάθε άλλη ενέργεια στρατηγικού χαρακτήρα, που μπορεί να επηρεάσει την κεφαλαιακή δομή και την αναπτυξιακή προοπτική της Εταιρείας.
Στις κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής περιλαμβάνονται:

 • Η κατάρτιση της επενδυτικής πολιτικής και του μακροπρόθεσμού επενδυτικού σχεδιασμού της Εταιρείας.
 • Η αξιολόγηση και η έγκριση υλοποίησης του ετήσιου προγράμματος επενδύσεων καθώς και κάθε νέας επένδυσης που υποβάλλεται εξατομικευμένα.
 • Η εξέταση της κεφαλαιακής επάρκειας της Εταιρείας για την υλοποίηση κάθε επενδυτικής πρότασης.
 • Η αξιολόγηση των επιχειρηματικών κινδύνων που συνδέονται με την υλοποίηση της κάθε επενδυτικής πρότασης, η τεκμηρίωση της σκοπιμότητάς της και η επιβεβαίωση ότι η υλοποίησή της εντάσσεται στα μέτρα εφαρμογής της εγκεκριμένης επιχειρηματικής στρατηγικής της Εταιρείας.

Η Επενδυτική Επιτροπή είναι τριμελής:

 1. Γεώργιος Περδικάρης, Πρόεδρος της Επιτροπής
 2. Πηνελόπη Λαζαρίδου
 3. Εμμανουήλ Μουστάκας
Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού

Ο πρωταρχικός ρόλος της είναι, μεταξύ άλλων, να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Διοίκηση, στην επισκόπηση του ανταγωνιστικού πεδίου, στον σχεδιασμό του Στρατηγικού Σχεδίου, καθώς και τις δυνατότητες και τη δομή της Εταιρείας σε αυτό το πλαίσιο, και να διερευνήσει πιθανούς νέους τομείς ανάπτυξης.
Η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού είναι πενταμελής και έχει την παρακάτω σύνθεση:

 1. Γεώργιος Περιστέρης, Πρόεδρος της Επιτροπής
 2. Δημήτριος Αφεντούλης
 3. Gagik Apkarian
 4. Σπυρίδων Καπράλος
 5. Απόστολος Ταμβακάκης
Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Ο κύριος ρόλος της συνίσταται στην υποστήριξη της Διοίκησης αναφορικά με τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις θεσμικές και εποπτικές απαιτήσεις σε επίπεδο Ομίλου.
Η Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης είναι σε άμεση συνεργασία με όλες τις Διευθύνσεις/ τμήματα της Εταιρείας, λαμβάνει γνώση και παρακολουθεί αποκλίσεις σε θέματα συμμόρφωσης.
Η Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης αποτελείται από τέσσερα (4) μέλη:

 1. Αθανάσιος Σκορδάς, Πρόεδρος της Επιτροπής
 2. Αικατερίνη Δεληκούρα
 3. Δημήτριος Αντωνάκος
 4. Δήμητρα Χατζηαρσενίου
Επιτροπή ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση)

Η Επιτροπή ESG (Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Διακυβέρνησης – ESG, εφεξής «Επιτροπή ESG» ή η «Επιτροπή») συστάθηκε από το ΔΣ για να παρακολουθεί τις επιδόσεις της εταιρείας και να εισηγείται βελτιώσεις σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης ώστε να παράγεται αξία για την Εταιρεία. Στο έργο της Επιτροπής συμπεριλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η παρακολούθηση της ενσωμάτωσης των μη χρηματοοικονομικών παραγόντων στην επιχειρηματική στρατηγική και στη λήψη αποφάσεων, με στόχο η Εταιρεία να παραμένει ανθεκτική και έτοιμη για να διαχειρίζεται τις αλλαγές στο περιβάλλον που δραστηριοποιείται.
Η Επιτροπή ESG αποτελείται από πέντε (5) μέλη:

 1. Σοφία Στάικου, Πρόεδρος της Επιτροπής
 2. Αικατερίνη Δεληκούρα
 3. Κων/νος Λάμπρου
 4. Πηνελόπη Λαζαρίδου
 5. Δήμητρα Χατζηαρσενίου