ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Επιτροπή Υποψηφιοτήτων & Αμοιβών

Βασικός ρόλος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων & Αμοιβών είναι η διερεύνηση και ανάδειξη των κατάλληλων υποψηφιοτήτων για τη συγκρότηση του Δ.Σ. της Εταιρείας. Επιπλέον, η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων & Αμοιβών είναι επιφορτισμένη και με την ευθύνη της υποβολής προτάσεων αναφορικά με τις κατάλληλές πολιτικές και συστήματα προσδιορισμού των αμοιβών σε όλα τα επίπεδα της Εταιρείας.

Στα καθήκοντά της σε σχέση με την ανάδειξη υποψηφιοτήτων περιλαμβάνονται:

 • Ο προσδιορισμός των απαιτήσεων της Εταιρείας όσον αφορά στο μέγεθος και την σύνθεση του Δ.Σ. 
 • Η διατύπωση του ρόλου, των αρμοδιοτήτων και των ικανοτήτων κάθε θέσης στο Δ.Σ.
 • Η περιοδική επαναξιολόγηση του μεγέθους και της σύνθεσης του Δ.Σ.
 • Η υποβολή προτάσεων για αλλαγές / βελτιώσεις, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Επιπλέον, η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων & Αμοιβών:

 • Επεξεργάζεται και εισηγείται το σύστημα προσδιορισμού των αμοιβών των εργαζομένων, των μελών του Δ.Σ. και των διευθυντικών στελεχών.
 • Συντάσσει και υποβάλλει στο Δ.Σ. προτάσεις εταιρικής πολιτικής αμοιβών, αξιολογεί την εφαρμογή τους βάσει της σχετικής ετήσιας έκθεσης αμοιβών και διατυπώνει τις προτάσεις που πρέπει να υποβληθούν από το Δ.Σ. στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων προς έγκριση.

Η Επιτροπή είναι τετραμελής.

Επενδυτική Επιτροπή

Βασικός ρόλος της Επενδυτικής Επιτροπής είναι υποβολή εισηγήσεων στο Δ.Σ. σχετικά με εξαγορές, συγχωνεύσεις, στρατηγικές συνεργασίες, επενδύσεις υψηλού προϋπολογισμού, εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων και κάθε άλλη ενέργεια στρατηγικού χαρακτήρα, που μπορεί να επηρεάσει την κεφαλαιακή δομή και την αναπτυξιακή προοπτική της Εταιρείας.

Στις κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής περιλαμβάνονται:

 • Η κατάρτιση της επενδυτικής πολιτικής και του μακροπρόθεσμού επενδυτικού σχεδιασμού της Εταιρείας.
 • Η αξιολόγηση και η έγκριση υλοποίησης του ετήσιου προγράμματος επενδύσεων καθώς και κάθε νέας επένδυσης που υποβάλλεται εξατομικευμένα.
 • Η εξέταση της κεφαλαιακής επάρκειας της Εταιρείας για την υλοποίηση κάθε επενδυτικής πρότασης.
 • Η αξιολόγηση των επιχειρηματικών κινδύνων που συνδέονται με την υλοποίηση της κάθε επενδυτικής πρότασης, η τεκμηρίωση της σκοπιμότητάς της και η επιβεβαίωση ότι η υλοποίησή της εντάσσεται στα μέτρα εφαρμογής της εγκεκριμένης επιχειρηματικής στρατηγικής της Εταιρείας.

Η Επενδυτική Επιτροπή είναι πενταμελής.

Επιτροπή Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου, με στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό ενδεχόμενων επιχειρηματικών κινδύνων, υποστηρίζει το Δ.Σ. όσον αφορά στην:

 • Διασφάλιση της συμμόρφωσης των οργάνων και των ενεργειών της Εταιρείας προς τις επιταγές του νομικού, θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου και τις Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης που διέπουν την λειτουργία της.
 • Πληρότητα και αξιοπιστία των λογιστικών, πληροφοριακών και διοικητικών συστημάτων της Εταιρείας καθώς και των δημοσιευόμενων οικονομικών καταστάσεων και λοιπών αναφορών.
 • Απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία όλων των ελεγκτικών μηχανισμών.

Η Επιτροπή Ελέγχου διαθέτει τις ακόλουθες βασικές αρμοδιότητες:

 • Επιβλέπει τη διαδικασία παραγωγής των οικονομικών καταστάσεων και λοιπών αναφορών χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.
 • Μεριμνά για την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών του εσωτερικού ελέγχου.
 • Ερευνά τις τυχόν συναλλαγές της Εταιρείας με οποιοδήποτε συνδεδεμένο με αυτή πρόσωπο και υποβάλλει σχετικές αναφορές στο Δ.Σ., ώστε να εξακριβώνεται με διαφάνεια η τυχόν ύπαρξη συγκρουόμενων συμφερόντων.
 • Παραλαμβάνει τις εκθέσεις της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου και αξιολογεί το περιεχόμενό τους.
 • Προτείνει στο Δ.Σ. τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου και αξιολογεί την αποτελεσματικότητά του.
 • Παρακολουθεί τη διεξαγωγή των εργασιών του τακτικού ελεγκτή και αξιολογεί αν είναι σύμφωνη με το σχετικό νομικό – κανονιστικό πλαίσιο, τα διεθνή πρότυπα και τις βέλτιστες πρακτικές. Ερευνά επίσης και αξιολογεί την επάρκεια της γνώσης, την επαγγελματική συνέπεια, την ανεξαρτησία και την αποτελεσματικότητα του τακτικού ελεγκτή.

Αποτελείται από τουλάχιστον 3 μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., 1 εκ των οποίων είναι ανεξάρτητο. Είναι υποχρεωτικό 1 τουλάχιστον εκ των 3 μελών να διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής. Τα μέλη της Επιτροπής εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.