ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δήλωση ενδιαφέροντος για τη θέση

Επικεφαλής Μηχανολόγος Μηχανικός Εργοταξίου Κτιριακών Έργων
Η ΤΕΡΝΑ Α.Ε., εταιρεία του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, αναζητά:
Επικεφαλής Μηχανολόγο Μηχανικό Εργοταξίου Κτιριακών Έργων για έργο της εταιρείας στη Μύκονο

Αρμοδιότητες θέσης:
 • Παρακολουθεί την πρόοδο των εργασιών, την τήρηση του καθημερινού προγράμματος και του χρονοδιαγράμματος του έργου
 • Εποπτεύει την ορθή υλοποίηση των εργασιών από τους υπεργολάβους, σύμφωνα με τις προδιαγραφές κατασκευής, τις απαιτήσεις του έργου και το πρόγραμμα εργασιών 
 • Επιβλέπει τη σύνταξη προμετρήσεων και επιμετρήσεων των μηχανολογικών εργασιών και τους προϋπολογισμούς αυτών
 • Επιβλέπει τη σύνταξη προμετρήσεων των απαιτούμενων υλικών 
 • Ελέγχει τους λογαριασμούς και τις πιστοποιήσεις των υπεργολάβων
 • Ελέγχει το ημερολόγιο και το αρχείο του έργου
 • Παρέχει υποστήριξη και καθοδήγηση στους εργοδηγούς και τα συνεργεία του έργου
 • Ενημερώνει τον Διευθυντή Έργου σχετικά με την εξέλιξη των εργασιών και προετοιμάζει αναφορές σε εβδομαδιαία / μηνιαία βάση
Απαιτούμενα Προσόντα:
 • Πτυχίο Μηχανολόγου  Μηχανικού Α.Ε.Ι.
 • 10 έτη κατ’ ελάχιστον εμπειρία σε επίβλεψη και συντονισμό κτιριακών έργων 
 • Εμπειρία σε σύνταξη προμετρήσεων, επιμετρήσεων και προϋπολογισμών έργων
 • Πολύ καλή γνώση προγραμμάτων MS Office, χρονικού προγραμματισμού MS Project και σχεδιασμού AutoCAD
 • Άριστη γνώση αγγλικών προφορικά και γραπτά 
Δεξιότητες:
 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες 
 • Άμεση αντίδραση και επίλυση καθημερινών λειτουργικών θεμάτων 
 • Οργάνωση εργασιών & λήψη αποφάσεων
 • Ευελιξία και γρήγορη ανταπόκριση σε συνθήκες εργασιακής πίεσης 
 • Ικανότητα συντονισμού και διαχείρισης παράλληλων εργασιών 
Παροχές Εταιρείας:
 • Προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης σε έναν ισχυρό Όμιλο εταιρειών
 • Συμμετοχή σε Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://apply.workable.com/j/755D0B52C9