ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δήλωση ενδιαφέροντος για τη θέση

Μηχανικός Υγείας & Ασφάλειας
Η ΤΕΡΝΑ Α.Ε., εταιρεία του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, αναζητά:
Μηχανικό Υγείας & Ασφάλειας

Κύριες αρμοδιότητες:
 • Παρακολουθεί τις διαδικασίες και εργασίες Υγείας & Ασφάλειας κεντρικά για τα έργα του Όμιλου
 • Υπάγεται στο Τμήμα ΥΑ της Δ/νσης ΥΑΠΕ
 • Οργανώνει και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας εργασίας στα έργα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΣΔΥΑΠΕ και των ISO 45001 / ISO 39001
 • Αποδελτιώνει τη νομοθεσία
 • Πραγματοποιεί εσωτερικές επιθεωρήσεις Υ&Α
 • Εκπαιδεύει και καθοδηγεί τους εργαζόμενους σε θέματα Υ&Α
 • Συντάσσει όποτε απαιτείται τα απαραίτητα Σχέδια Ασφαλείας των νέων έργων
 • Υποστηρίζει την προετοιμασία διαγωνισμών έργων
 • Υποστηρίζει και εποπτεύει τους Τεχνικούς / Συντονιστές Ασφαλείας
 • Προδιαγράφει τις απαιτήσεις των νέων έργων
 • Συμμετέχει στις διαδικασίες επιλογής ΕΞΥΠΠ και συντάσσει συμβάσεις με συνεργαζόμενες Εταιρείες για παροχή υπηρεσιών Υ&Α
 • Επιβλέπει και αξιολογεί τις ΕΞΥΠΠ που συνεργάζεται η εταιρεία στα έργα
 • Αξιολογεί τις συνθήκες εργασίας στα έργα, την επάρκεια για τα μέτρα ασφαλείας και την καταλληλόλητα των ατομικών μέτρων προστασίας
 • Συνεργάζεται με τους μηχανικούς κατασκευής των εργοταξίων όταν απαιτείται
 • Συμμετέχει στην εφαρμογή των προγραμμάτων Υ&Α (σύνταξη lesson learned, guidelines κλπ.)
Προσόντα:
 • Πολιτικός Μηχανικός ή Ηλεκτρολόγος / Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΕΙ / ΤΕΙ ή κάθε σχετική ειδικότητα με ειδίκευση ή εμπειρία σε Υ&Α
 • Γενική εμπειρία έργων 5 έτη και εμπειρία σε θέματα Υ&Α 3 έτη
 • Καλή γνώση εφαρμογών Office Microsoft 365
 • Καλή γνώση Αγγλικών
Δεξιότητες:
 • Ικανότητες μεταδοτικότητας των εξειδικευμένων γνώσεών του σε ΥΑ στις άλλες ειδικότητες και γενικάεργαζόμενους, στο πλαίσιο υποστήριξής τους στην ασφαλή κατασκευή των έργων.
 • Αυστηρή τήρηση διαδικασιών
 • Πολύ καλές δεξιότητες επικοινωνίας
 • Επαρκή γνώση της νομοθεσίας
 • Προθυμία για συνεχή ανάπτυξη & βελτίωση
 
 
Παροχές Εταιρείας:
 • Προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης σε έναν ισχυρό Όμιλο εταιρειών
 • Συμμετοχή σε Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://apply.workable.com/j/AE26EA4DDD