ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δήλωση ενδιαφέροντος για τη θέση

Μηχανολόγος Μηχανικός Ενεργειακών Έργων (Αλεξανδρούπολη)
Από την ΤΕΡΝΑ Α.Ε., εταιρεία του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ζητείται:
Μηχανολόγος Μηχανικός Ενεργειακών Έργων (Αλεξανδρούπολη)

Αρμοδιότητες:
  • Παρακολουθεί την εκτέλεση κάθε φάσης των ενεργειακών έργων, από το στάδιο των μελετών έως και την εκτέλεση των εργασιών
  • Συμμετέχει στην προετοιμασία προσφορών σε ενεργειακά έργα στο αντικείμενο του Μηχανολόγου Μηχανικού
  • Συντάσσει τις προμετρήσεις των απαιτούμενων υλικών των έργων
  • Παρακολουθεί την πρόοδο των εργασιών, την τήρηση του καθημερινού προγράμματος και του χρονοδιαγράμματος των έργων
  • Υποστηρίζει την οργάνωση και τον συντονισμό των εργασιών του εργοταξίου & συντονίζει τους εργοδηγούς και το προσωπικό του εργοταξίου
  • Εποπτεύει την ορθή υλοποίηση των εργασιών από τους υπεργολάβους, σύμφωνα με τις προδιαγραφές κατασκευής και τις απαιτήσεις του έργου
  • Υποστηρίζει την προετοιμασία των υποβολών προς τον Κ.τ.Ε.
  • Συνεργάζεται με υπηρεσίες και συνεργεία (ΔΕΣΦΑ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, κ.λπ.)
  • Διασφαλίζει ότι το έργο υλοποιείται σύμφωνα με τα πρότυπα Ποιότητας, Υγείας & Ασφάλειας της εταιρείας
  • Προετοιμάζει αναφορές σε εβδομαδιαία / μηνιαία βάση και ενημερώνει τον Διευθυντή Έργου σχετικά με την εξέλιξη των εργασιών
Απαιτούμενα Προσόντα:
  • Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού ΑΕΙ
  • 7 έτη κατ'ελάχιστον εργασιακής εμπειρίας
  • Εμπειρία σε Ενεργειακά έργα, έργα Φυσικού αεριού / Διυλιστηρίων
  • Άριστη γνώση MS Office & καλή γνώση AutoCAD
  • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (προφορικά και γραπτά)
  • Δυνατότητα εργασίας σε εργοτάξια εκτός τόπου διαμονής
Δεξιότητες:
  • Ευχέρεια και αμεσότητα στην επικοινωνία
  • Οργανωτικές δεξιότητες και μεθοδικότητα
  • Εργατικότητα, συνέπεια, προσαρμοστικότητα
Παροχές Εταιρείας:
  • Προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης σε έναν ισχυρό Όμιλο εταιρειών
  • Συμμετοχή σε Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://apply.workable.com/j/AD014A14EB