ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

Η στρατηγική του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για την Αειφόρο Ανάπτυξη διαρκώς διευρύνεται και βελτιώνεται προς όφελος μετόχων, επενδυτών, εργαζομένων και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Στοχεύοντας σε μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, ο Όμιλος ενισχύει έμπρακτα τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται.
Ταυτόχρονα, ελαχιστοποιεί πιθανά ρίσκα μέσα από τις συνέργειες των διαφορετικών επιχειρηματικών του μονάδων οι οποίες εξασφαλίζουν μειωμένο κόστος και αποτελεσματικότερη διαχείριση κινδύνων.
Η στρατηγική του Ομίλου για την Αειφόρο Ανάπτυξη στηρίζεται στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, μέσα από βέλτιστες πρακτικές, αειφόρες πρωτοβουλίες και αξιόπιστες συνεργασίες.
Οι αρχές και πρακτικές της Αειφόρου Ανάπτυξης αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής του Ομίλου.

Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης στη Λειτουργία και Στρατηγική μας

Δύο χρόνια μετά την υιοθέτηση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗ Ε στις 25 Σεπτεμβρίου 2015 στη Νέα Υόρκη, η αναγνώριση της βαρύτητας που αυτοί φέρουν για την καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας, της ανισότητας και της κλιματικής αλλαγής είναι συνταρακτική. Πέρα από την επίσημη δέσμευση των 193 εκπροσώπων κρατών, ο επιχειρηματικός κόσμος και η κοινωνία των πολιτών υιοθετεί τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξής ως ένα κοινό πλαίσιο Αειφορίας παγκόσμιας εφαρμογής.
Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝ Α γίνεται σύμμαχος στον αγώνα για κοινωνική ισότητα, ευημερία και ένα βιώσιμο φυσικό περιβάλλον καθώς έχει αναγνωρίσει ότι οι 17 αυτοί παγκόσμιοι στόχοι είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με τις αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης και Εταιρικής Υπευθυνότητας στις οποίες έχει δεσμευθεί. Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει θέσει στόχους που σχετίζονται άμεσα με τη δραστηριότητά του, είτε γιατί αφορούν στην υλοποίηση των έργων του, είτε γιατί οι στόχοι είναι άμεσα συνδεδεμένοι με τον αντίκτυπο της δραστηριότητάς του.