ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ


1. Σκοπός


Στον Όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναγνωρίζουμε τη σημασία του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ως θεμέλιο υπεύθυνης επιχειρηματικής συμπεριφοράς και συνεισφοράς στη βιώσιμη ανάπτυξη.
Ο σκοπός αυτής της Πολιτικής, η οποία αναπτύσσεται με βάση τις κατευθυντήριες Αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, είναι πρωτίστως η εθελούσια έκφραση της δέσμευσής μας για το σεβασμό και την τήρηση των διεθνώς αναγνωρισμένων ανθρώπινων δικαιωμάτων και ταυτόχρονα η διαρκής αναγνώριση ευθύνης για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και τη διαχείριση κι αντιμετώπιση πιθανών επιπτώσεων στα δικαιώματα των ενδιαφερομένων μερών.


2. Πεδίο εφαρμογής


Η Πολιτική καλύπτει όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και προσδιορίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα ανά κατηγορίες ομάδων ενδιαφερομένων μερών, ως εξής:

 

A. ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ


Το δικαίωμα σε δίκαιες και ευνοϊκές συνθήκες εργασίας που διαμορφώνουν ένα περιβάλλον προόδου, αρχών και αξιοκρατίας.
 • Παρέχουμε ίσες ευκαιρίες σε όλους τους εργαζομένους. Όλες οι ενέργειες που αφορούν τους εργαζομένους όπως προαγωγές, αμοιβές, μεταθέσεις σε άλλα Τμήματα, συμμετοχή σε ομάδες κ.ά., βασίζονται αποκλειστικά σε αξιοκρατικά κριτήρια που σχετίζονται με την αξία, το ήθος, την απόδοση, τις ικανότητες, τις επιδόσεις, την αποτελεσματικότητα και τα προσόντα κάθε εργαζομένου.
 • Όλοι οι εργαζόμενοι οφείλουν να αντιμετωπίζουν δίκαια και με σεβασμό τους συναδέλφους και κάθε συνεργάτη και να μην τους αποκλείουν από τις διαδικασίες του Ομίλου, εφόσον πληρούν προϋποθέσεις και συνθήκες συνεργασίας.
Το δικαίωμα όλων να απολαμβάνουν το υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας σωματικής και ψυχικής υγείας.

Αυτό διασφαλίζεται μέσω των παρακάτω συστηματικών δράσεων:
 • Εφαρμογή Πιστοποιημένου Συστήματος βάσει του διεθνούς προτύπου Συστήματος Υγείας & Ασφάλειας Εργαζομένων ISO 45001, με υιοθέτηση των κατάλληλων διαδικασιών και τη διάθεση των απαραίτητων πόρων για την προστασία κάθε εργαζόμενου.
 • Εφαρμογή Σχεδίων Ασφάλειας και Υγείας για όλα τα έργα και σε όλες τις εγκαταστάσεις.
 • Εκπόνηση Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου βάσει ισχύουσας νομοθεσίας για όλες τις εγκαταστάσεις.
 • Τακτική διενέργεια ελέγχων σε εγκαταστάσεις και εργοτάξια από αρμόδιο προσωπικό, καθώς και από τεχνικούς ασφαλείας, ιατρούς εργασίας, ενώ υφίσταται και παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας και κάθε απαιτούμενης συμμόρφωσης βάσει των αλλαγών στο νομοθετικό / κανονιστικό πλαίσιο.
 • Στοχευμένη εκπαίδευση και εφαρμογή Οδηγιών Ασφάλειας για την εκτέλεση επικίνδυνων εργασιών.
 • Συστηματική εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης προσωπικού.
 • Πρόβλεψη για παροχή Α’ βοηθειών σε περίπτωση τραυματισμού.
 • Διαβούλευση με τους εργαζόμενους για τη βελτίωση κάθε προβλεπόμενης ενέργειας και τη συλλογή πληροφοριών και εμπειριών.
 • Καθιέρωση και εφαρμογή διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.
 • Εφαρμογή Πολιτικής καταπολέμησης της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία.
 • Εφαρμογή γραμμής αναφοράς για θέματα συμμόρφωσης, υγείας και ασφάλειας στην εργασία, καθώς και για περιβαλλοντικά θέματα.
 • Παρακολούθηση των θεσμοθετημένων Δελτίων Ελέγχου που προβλέπονται από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) για τον έλεγχο της εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας και τη διασφάλιση αφενός των εργασιακών δικαιωμάτων και αφετέρου της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων.
 • Εκπόνηση ετήσιας αξιολόγησης προμηθευτών και υπεργολάβων, με σκοπό την άρτια πληροφόρηση των αρμοδίων εργαζομένων εν όψει νέων συνεργασιών.
 • Εφαρμογή και παρακολούθηση διαδικασιών καθορισμού απαιτήσεων σε μέτρα προστασίας, υγείας και ασφάλειας εργαζομένων υπεργολάβων και προμηθευτών.
 • Φυσική φύλαξη εγκαταστάσεων και έλεγχος πρόσβασης επισκεπτών, με υποστήριξη από σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα, με σκοπό μεταξύ άλλων και την προστασία υγείας και ασφάλειας των ιδίων και των εργαζομένων.
 • Διαρκής επαφή και πληροφόρηση από τους Επίσημους Φορείς Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ / Π.Ο.Υ) και Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΣΕΠΕ / ΕΛΙΝΥΑΕ).
 • Σύνταξη Γραπτής Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου για κρίση από πανδημία, όπως αυτή του Covid-19.
 • Σύνταξη Εσωτερικού Κανονισμού, Πρωτοκόλλων και Οδηγιών Λειτουργίας για την εφαρμογή μέτρων πρόληψης και προστασίας υγείας, έναντι διασποράς πανδημίας όπως αυτή του Covid-19, υπό την εποπτεία του Οργάνου Αντιμετώπισης Περιστατικών και της Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας.
 • Αυξημένη παρουσία ιατρών, ιατρών εργασίας ή νοσηλευτριών όπου και όταν απαιτείται.
 • Παροχή των κατάλληλων Μέσων Ατομικής Προστασίας.
 • Σε όλους ανεξαιρέτως τους εργαζόμενους παρέχεται συμβόλαιο πρόσθετης ιδιωτικής κάλυψης Ζωής και Υγείας.
 • Εξασφάλιση του κατά περίπτωση απαραίτητου για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων υγειονομικού και τεχνικού εξοπλισμού.
 • Συμβολή σε διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος επαρκέστατων συνθηκών υγιεινής, με καθημερινή παρουσία συνεργείων καθαριότητας, με συνεχή παρουσία υπαλλήλων καθαρισμού, με διαχείριση απορριμμάτων, με συλλογή και διαχείριση τυχόν επικίνδυνων αποβλήτων δια μέσου ειδικών κάδων συλλογής, με τακτικούς ελέγχους στην παρασκευή ροφημάτων και πρόχειρου φαγητού εσωτερικά, με τακτικό έλεγχο και συντήρηση μηχανημάτων ψύξης/θέρμανσης και φυσικού ή τεχνητού αερισμού και εξαερισμού.
 • Διασφάλιση ετοιμότητας κάθε εγκατάστασης πυρασφάλειας στους χώρους εργασίας και με ασκήσεις διαφυγής σε περίπτωση ανάγκης.
 Το δικαίωμα να είμαστε απαλλαγμένοι από διακρίσεις.
 • Όπως ορίζεται στον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας, δεν επιτρέπεται κανενός είδους διάκριση φυλετική, θρησκευτική, φύλου, κοινωνική, πολιτισμική, πολιτική, σεξουαλικής προτίμησης ή άλλης κατηγορίας.
 • Υπάρχει πλήρης σεβασμός και προστασία στα δικαιώματα των μειονοτήτων.
 • Υπάρχει πλήρης σεβασμός και προστασία στα δικαιώματα των γυναικών.
Το δικαίωμα στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι.
 • Αναγνωρίζεται το δικαίωμα των εργαζομένων να διαπραγματεύονται συλλογικά.
 • Αναγνωρίζεται το δικαίωμα των εργαζομένων να διαπραγματεύονται σε επιμέρους ομάδες.
Το δικαίωμα να είμαστε απαλλαγμένοι από δουλεία και καταναγκαστική ή υποχρεωτική εργασία.
 • Δεσμευόμαστε ότι δεν υπάρχει ούτε πρόκειται ποτέ να υπάρξει καταναγκαστική εργασία ή εργασία σε συνθήκες δουλείας, οπουδήποτε και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.
 • Βασίζουμε τις εργασιακές μας σχέσεις στον αμοιβαίο σεβασμό, στη διαφάνεια, στην ακεραιότητα και στη δικαιοσύνη.
 • Δημιουργούμε τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να μπορούμε να εκφράσουμε στο εργασιακό μας περιβάλλον τις ιδέες, τις πεποιθήσεις και τις απόψεις μας, ενθαρρύνοντας την ειλικρινή και αμφίδρομη επικοινωνία, για κάθε θέμα που αφορά την εργασία και τις δραστηριότητες της Εταιρείας.
 • Δεν επιτρέπουμε στο εργασιακό περιβάλλον οποιουδήποτε είδους εκφοβισμό, παρενόχληση και επιθετική συμπεριφορά.
Τα δικαιώματα του παιδιού.
 • Δεν απασχολούμε ποτέ εργαζόμενους κάτω των 18 ετών.
 • Το δικαίωμα πρόσβασης σε ασφαλές νερό για ανθρώπινη κατανάλωση και υγειονομική χρήση.

 

Β. ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ


Το δικαίωμα της ιδιωτικότητας.

Διασφαλίζεται μέσω των παρακάτω δράσεων:
 • Πλήρης συμμόρφωση με τον GDPR.
 • Έχει οριστεί DPO και υφίσταται Μονάδα Προστασίας Δεδομένων.
 • Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε νόμιμη, δίκαιη και διαφανή επεξεργασία.
 • Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται μόνο για συγκεκριμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς.
 • Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να είναι επαρκή, συναφή και να περιορίζονται σε ό, τι είναι απαραίτητο για την επεξεργασία.
 • Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να είναι ακριβή και ενημερωμένα και να γίνεται προσπάθεια να διαγράφονται ή να διορθώνονται χωρίς καθυστέρηση.
 • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τηρούνται με τέτοιο τρόπο ώστε το υποκείμενο των δεδομένων να μπορεί να ταυτοποιηθεί μόνον εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την επεξεργασία.
 • Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά ασφαλή τρόπο.
 • Ο υπεύθυνος της επεξεργασίας είναι σε θέση να αποδεικνύει τη συμμόρφωση με τις υπόλοιπες αρχές του GDPR (Αρχή της Λογοδοσίας).
 • Τήρηση back up και συστημάτων ασφαλείας.
 • Εφαρμογή συστήματος ασφάλειας πληροφοριών - ISO 27001.
Η αποφυγή της δωροδοκίας και της διαφθοράς.

Διασφαλίζεται ενδεικτικά μέσω των παρακάτω:
 • Εφαρμογή Πολιτικής κατά της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας.
 • Εφαρμογή Πολιτικής Επαγγελματικών Δώρων.
 • Εφαρμογή Πολιτικής για Δωρεές και Χορηγίες.
 • Εφαρμογή Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων.
 • Εγκατάσταση και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Καταπολέμησης της Δωροδοκίας σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 37301 και ISO 37001.
 • Συνεχής ενημέρωση και διαμόρφωση κουλτούρας κατά της δωροδοκίας και της διαφθοράς.
 • Εφαρμογή γραμμής αναφορών για θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης, διαφθοράς και δωροδοκίας.
 • Καθορισμός Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Επιτροπής Κανονιστικής Συμμόρφωσης ως ανεξάρτητα όργανα για την παρακολούθηση θεμάτων κανονιστικής συμμόρφωσης και αντιμετώπισης της δωροδοκίας.

 

Γ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Το δικαίωμα σε ένα ασφαλές, καθαρό, υγιές και βιώσιμο περιβάλλον. Διασφαλίζεται μέσω των παρακάτω ενεργειών:
 • Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για κάθε έργο.
 • Πιστή εφαρμογή των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων.
 • Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση το διεθνές πρότυπο ISO 14001.
 • Διενέργεια συχνών επιθεωρήσεων για την παρακολούθηση περιβαλλοντικών θεμάτων.
 • Ανάλυση, εκτίμηση και παρακολούθηση τυχόν περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
 • Διαχείριση αποβλήτων μέσω αδειοδοτημένων εταιρειών και συλλογικών συστημάτων.
 • Σύνταξη και Εφαρμογή Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης.
 • Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος.
 • Επάρκεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού σε συστήματα πυρανίχνευσης/ πυρόσβεσης και όργανα μετρήσεων και ελέγχου περιβαλλοντικών παραγόντων.
 • Διαθεσιμότητα εξοπλισμού περιορισμού και καθαρισμού διαρροών (spill kits, ελαιολεκάνες).
 • Εφαρμογή μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους και τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.
 • Ανάλυση και εκτίμηση περιβαλλοντικών θεμάτων και επιπτώσεων και εφαρμογή σχετικών προγραμμάτων παρακολούθησης.
 • Εντοπισμός ενδιαφερόντων των περιβαλλοντικών οργανώσεων για κάθε έργο με την εφαρμογή της Διαδικασίας Εκτίμησης της Διακινδύνευσης και διαμόρφωση σχετικού πλάνου ενεργειών εφόσον απαιτείται.
 • Ανάπτυξη δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.
 • Έκδοση Ετήσιου Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας – Βιώσιμης Ανάπτυξης (ESG).
 • Παρακολούθηση των αλλαγών σε κάθε νομοθετικό πλαίσιο.
 • Λειτουργία αρμόδιου τμήματος για την παρακολούθηση και την ανανέωση των περιβαλλοντικών αδειών.
Ο σεβασμός των δικαιωμάτων των τοπικών κοινωνιών.

Διασφαλίζεται μέσω:
 • Παρακολούθηση των ενδιαφερόντων της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας.
 • Διαχείριση θεμάτων ενδιαφέροντος Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.
 • Σύνταξη Εταιρικού Κοινωνικού Απολογισμού και ανάρτησή του στην ιστοσελίδα της εταιρείας.


3. Εναρμόνιση πολιτικής


Η πολιτική βασίζεται στις κατευθυντήριες Αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τα ακόλουθα:

• Την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών
• Το Διεθνές Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών για τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα.
• Το Διεθνές Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών για τα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτιστικά δικαιώματα.
• Τις Κατευθυντήριες Αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
• Τις Αρχές των Ηνωμένων Εθνών - United Nations Global Compact.
• Τη Δήλωση της ΔΟΕ για τις θεμελιώδεις αρχές και τα δικαιώματα στην εργασία.
• Το Ψήφισμα 46/7 των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον.
• Τις εθελούσιες δεσμεύσεις της Διοίκησης για την ασφάλεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα.


4. Ρόλοι και αρμοδιότητες


Το Τμήμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Aνάπτυξης της Διεύθυνσης Στρατηγικής Επικοινωνίας, Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης συνεργάστηκε με τη Διεύθυνση Υγείας Ασφάλειας Περιβάλλοντος, τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, τη Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης και το Νομικό Τμήμα για την κατάρτιση της Πολιτικής.
Η εν λόγω Πολιτική υποβάλλεται προς έγκριση στην Επιτροπή ESG του ΔΣ.
Την συνολική ευθύνη για την παρακολούθηση της τήρησης της Πολιτικής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την αναθεώρηση της έχει η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού.
Μηχανισμός καταγγελιών και παραπόνων

• Η Πολιτική για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα καλύπτεται από τον μηχανισμό καταγγελιών και παραπόνων της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας, ο οποίος είναι διαθέσιμος στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://gekterna.integrityline.com/frontpage.