ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δεσμεύεται για τη μείωση των επιπτώσεων της λειτουργίας της στο περιβάλλον και για την προστασία της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, μέσω της εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018, στις φάσεις μελέτης, σχεδιασμού, κατασκευής, συντήρησης και λειτουργίας έργων και εγκαταστάσεων.

Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δεσμεύεται:
 • Να συμμορφώνεται με τις εφαρμοστέες νομικές και άλλες απαιτήσεις, προκειμένου να διασφαλίζει την προστασία του Περιβάλλοντος και την Υγεία & Ασφάλεια των εργαζομένων της.
 • Να προστατεύει το περιβάλλον, να αναγνωρίζει και να αξιολογεί τις Περιβαλλοντικές Πλευρές των δραστηριοτήτων της.
 • Να αναγνωρίζει τους κινδύνους και να ελαχιστοποιεί τις συνέπειες τους σε όλους τους εργαζόμενους της, με τη λήψη κατάλληλων προληπτικών μέτρων.
 • Να προλαμβάνει τους τραυματισμούς, τις ασθένειες, τις πανδημίες και τα δυσμενή περιστατικά Υγείας & Ασφάλειας που θα μπορούσαν να προκύψουν από τη λειτουργία και τις δραστηριότητές της.
 • Να παρέχει κατάλληλη εκπαίδευση και να διασφαλίζει την συμμετοχή των εργαζομένων σε θέματα που αφορούν την Υγεία & Ασφάλεια στην εργασία και την Περιβαλλοντική Διαχείριση.
 • Να μην ρυπαίνει το περιβάλλον, να μειώνει την ποσότητα των παραγομένων αποβλήτων και να διασφαλίζει με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο το χειρισμό και απόρριψή τους.
 • Να εξοικονομεί τους φυσικούς πόρους μέσω της επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης υλικών, της προμήθειας ανακυκλωμένων υλικών και της χρήσης ανακυκλώσιμων συσκευασιών και άλλων υλικών.
 • Να χρησιμοποιεί υπεύθυνα την ενέργεια στο σύνολο των λειτουργιών της.
 • Να προστατεύει τους εργαζόμενους και το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο λειτουργεί, υιοθετώντας ασφαλείς τεχνολογίες και διαδικασίες λειτουργίας.
 • Να γνωστοποιεί τη δέσμευσή της για την προστασία του Περιβάλλοντος και την Υγεία & Ασφάλεια των εργαζομένων της, των προμηθευτών της, των πελατών της και του κοινωνικού συνόλου εντός του οποίου λειτουργεί.
 • Να προστατεύει τα αρχαία μνημεία, την πολιτιστική κληρονομιά και τη χλωρίδα – πανίδα του οικοσυστήματος, υιοθετώντας φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους και τεχνολογίες.
 • Να συνεργάζεται με Περιβαλλοντικούς Φορείς και Υπηρεσίες για την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Να βελτιώνει συνεχώς το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος.

Η Διοίκηση της Εταιρείας πιστεύει και θεωρεί, ότι η Προστασία του Περιβάλλοντος και η Υγεία & Ασφάλεια των εργαζομένων της, είναι υποχρέωση ΟΛΩΝ και δεσμεύεται για την εφαρμογή κάθε δυνατού μέτρου και διαδικασίας για την ελαχιστοποίηση ή/και εξάλειψη των σχετικών αρνητικών συνεπειών.