ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ επιδιώκει:

  • Τη διαρκή και βιώσιμη ανάπτυξή του.
  • Τη διατήρηση και περαιτέρω ενίσχυση της ισχυρής του θέσης στους παραδοσιακούς τομείς δράσης του (κατασκευαστικός κλάδος, ηλεκτροπαραγωγή) στην Ελλάδα.
  • Τη συνεχή επέκτασή του τόσο σε νέους τομείς δράσης (διαχείριση απορριμμάτων, εξορυκτικές δραστηριότητες κ.ά.) όσο και σε νέες αγορές εκτός Ελλάδας.

Καθ' ολη τη διάρκεια της ιστορίας του, ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει καταφέρει να διαμορφώσει μια ισχυρή φήμη και μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες και τους μετόχους του, μέσα από τις αξίες και την κουλτούρα που διέπουν την επιχειρηματική του δράση:

  • Σεβασμός στον άνθρωπο και το φυσικό περιβάλλον.
  • Δημιουργία αξίας για τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες, τους πελάτες και τους μετόχους μας.
  • Ειλικρίνεια κι αξιοπιστία.
  • Στοχευμένη κοινωνική προσφορά.