ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Εκτελεστική Επιτροπή

H Εκτελεστική Επιτροπή είναι αρμόδια για την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού της Εταιρείας ο οποίος καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ αποτελείται από έξι (6) ανώτατα διευθυντικά στελέχη του Ομίλου:

 • Γεώργιος Περιστέρης, Πρόεδρος της Επιτροπής
 • Εμμανουήλ Μουστάκας
 • Άγγελος Μπενόπουλος
 • Πέτρος Σουρέτης
 • Πηνελόπη Λαζαρίδου
 • Γεώργιος Περδικάρης
KANONIΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών

Βασικός ρόλος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών είναι η διερεύνηση και ανάδειξη των κατάλληλων υποψηφιοτήτων για τη συγκρότηση του Δ.Σ. της Εταιρείας, και η υποβολή προτάσεων αναφορικά με τις κατάλληλές πολιτικές και συστήματα προσδιορισμού των αμοιβών σε όλα τα επίπεδα αυτής.

Στα καθήκοντά της περιλαμβάνονται:

 • Ο προσδιορισμός των απαιτήσεων της Εταιρείας όσον αφορά στο μέγεθος και την σύνθεση του Δ.Σ.
 • Η διατύπωση του ρόλου, των αρμοδιοτήτων και των ικανοτήτων κάθε θέσης στο Δ.Σ.
 • Η περιοδική επαναξιολόγηση του μεγέθους και της σύνθεσης του Δ.Σ.
 • Η υποβολή προτάσεων για αλλαγές / βελτιώσεις, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο.
 • Η επεξεργασία και εισήγηση του συστήματος προσδιορισμού των αμοιβών των εργαζομένων, των μελών του Δ.Σ. και των διευθυντικών στελεχών.
 • Η σύνταξη και υποβολή στο Δ.Σ. προτάσεων εταιρικής πολιτικής αμοιβών, η αξιολόγηση της εφαρμογής τους βάσει της σχετικής ετήσιας έκθεσης αμοιβών και η διατύπωση προτάσεων που πρέπει να υποβληθούν από το Δ.Σ. στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων προς έγκριση.

Η Επιτροπή είναι πενταμελής:

 • Σπυρίδων Καπράλος, Πρόεδρος της Επιτροπής
 • Απόστολος Ταμβακάκης
 • Σοφία Στάικου
 • Κατερίνα Δεληκούρα
 • Αθανάσιος Σκορδάς
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

 

Επιτροπή Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου, με στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό ενδεχόμενων επιχειρηματικών κινδύνων, υποστηρίζει το Δ.Σ. όσον αφορά στην:

 • Διασφάλιση της συμμόρφωσης των οργάνων και των ενεργειών της Εταιρείας προς τις επιταγές του νομικού, θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου και τις Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης που διέπουν την λειτουργία της.
 • Πληρότητα και αξιοπιστία των λογιστικών, πληροφοριακών και διοικητικών συστημάτων της Εταιρείας καθώς και των δημοσιευόμενων οικονομικών καταστάσεων και λοιπών αναφορών.
 • Απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία όλων των ελεγκτικών μηχανισμών.

Η Επιτροπή Ελέγχου διαθέτει τις ακόλουθες βασικές αρμοδιότητες:

 • Επιβλέπει τη διαδικασία παραγωγής των οικονομικών καταστάσεων και λοιπών αναφορών χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.
 • Μεριμνά για την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών του εσωτερικού ελέγχου.
 • Ερευνά τις τυχόν συναλλαγές της Εταιρείας με οποιοδήποτε συνδεδεμένο με αυτή πρόσωπο και υποβάλλει σχετικές αναφορές στο Δ.Σ., ώστε να εξακριβώνεται με διαφάνεια η τυχόν ύπαρξη συγκρουόμενων συμφερόντων.
 • Παραλαμβάνει τις εκθέσεις της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου και αξιολογεί το περιεχόμενό τους.
 • Προτείνει στο Δ.Σ. τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου και αξιολογεί την αποτελεσματικότητά του.
 • Παρακολουθεί τη διεξαγωγή των εργασιών του τακτικού ελεγκτή και αξιολογεί αν είναι σύμφωνη με το σχετικό νομικό – κανονιστικό πλαίσιο, τα διεθνή πρότυπα και τις βέλτιστες πρακτικές. Ερευνά επίσης και αξιολογεί την επάρκεια της γνώσης, την επαγγελματική συνέπεια, την ανεξαρτησία και την αποτελεσματικότητα του τακτικού ελεγκτή.

H Επιτροπή αποτελείται από δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλη του ΔΣ, ένα (1) Μη Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ και ένα (1) Μη μέλος του ΔΣ, το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020

 • Σπυρίδων Καπράλος, Πρόεδρος
 • Απόστολος Ταμβακάκης
 • Αθανάσιος Σκορδάς
 • Άγγελος Ταγματάρχης
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Επενδυτική Επιτροπή

Βασικός ρόλος της Επενδυτικής Επιτροπής είναι υποβολή εισηγήσεων στο Δ.Σ. σχετικά με εξαγορές, συγχωνεύσεις, στρατηγικές συνεργασίες, επενδύσεις υψηλού προϋπολογισμού, εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων και κάθε άλλη ενέργεια στρατηγικού χαρακτήρα, που μπορεί να επηρεάσει την κεφαλαιακή δομή και την αναπτυξιακή προοπτική της Εταιρείας.
Στις κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής περιλαμβάνονται:

 • Η κατάρτιση της επενδυτικής πολιτικής και του μακροπρόθεσμού επενδυτικού σχεδιασμού της Εταιρείας.
 • Η αξιολόγηση και η έγκριση υλοποίησης του ετήσιου προγράμματος επενδύσεων καθώς και κάθε νέας επένδυσης που υποβάλλεται εξατομικευμένα.
 • Η εξέταση της κεφαλαιακής επάρκειας της Εταιρείας για την υλοποίηση κάθε επενδυτικής πρότασης.
 • Η αξιολόγηση των επιχειρηματικών κινδύνων που συνδέονται με την υλοποίηση της κάθε επενδυτικής πρότασης, η τεκμηρίωση της σκοπιμότητάς της και η επιβεβαίωση ότι η υλοποίησή της εντάσσεται στα μέτρα εφαρμογής της εγκεκριμένης επιχειρηματικής στρατηγικής της Εταιρείας.

Η Επενδυτική Επιτροπή είναι πενταμελής:

 • Γεώργιος Περδικάρης, Πρόεδρος της Επιτροπής
 • Πηνελόπη Λαζαρίδου
 • Εμμανουήλ Μουστάκας
 • Πέτρος Σουρέτης
 • Απόστολος Ταμβακάκης
Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού

Ο πρωταρχικός ρόλος της είναι, μεταξύ άλλων, να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Διοίκηση, στην επισκόπηση του ανταγωνιστικού πεδίου, στον σχεδιασμό του Στρατηγικού Σχεδίου, καθώς και τις δυνατότητες και τη δομή της Εταιρείας σε αυτό το πλαίσιο, και να διερευνήσει πιθανούς νέους τομείς ανάπτυξης.
Η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού είναι εξαμελής και έχει την παρακάτω σύνθεση:

 • Γεώργιος Περιστέρης, Πρόεδρος της Επιτροπής
 • Γεώργιος Περδικάρης
 • Σπυρίδων Καπράλος
 • Εμμανουήλ Μουστάκας
 • Απόστολος Ταμβακάκης
 • Δημήτριος Αφεντούλης
Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Ο κύριος ρόλος της συνίσταται στην υποστήριξη της Διοίκησης αναφορικά με τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις θεσμικές και εποπτικές απαιτήσεις σε επίπεδο Ομίλου.
Η Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης είναι σε άμεση συνεργασία με όλες τις Διευθύνσεις/ τμήματα της Εταιρείας, λαμβάνει γνώση και παρακολουθεί αποκλίσεις σε θέματα συμμόρφωσης.
Η Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης αποτελείται από τέσσερα (4) μέλη:

 • Αθανάσιος Σκορδάς, Πρόεδρος της Επιτροπής
 • Αικατερίνη Δεληκούρα
 • Δημήτριος Αντωνάκος
 • Δήμητρα Χατζηαρσενίου
Επιτροπή ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση)

Η Επιτροπή ESG (Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Διακυβέρνησης – ESG, εφεξής «Επιτροπή ESG» ή η «Επιτροπή») συστάθηκε από το ΔΣ για να παρακολουθεί τις επιδόσεις της εταιρείας και να εισηγείται βελτιώσεις σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης ώστε να παράγεται αξία για την Εταιρεία. Στο έργο της Επιτροπής συμπεριλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η παρακολούθηση της ενσωμάτωσης των μη χρηματοοικονομικών παραγόντων στην επιχειρηματική στρατηγική και στη λήψη αποφάσεων, με στόχο η Εταιρεία να παραμένει ανθεκτική και έτοιμη για να διαχειρίζεται τις αλλαγές στο περιβάλλον που δραστηριοποιείται.
Η Επιτροπή ESG αποτελείται από πέντε (5) μέλη:

 • Σοφία Στάικου, Πρόεδρος της Επιτροπής
 • Πηνελόπη Λαζαρίδου
 • Αικατερίνη Δεληκούρα
 • Κων/νος Λάμπρου
 • Δήμητρα Χατζηαρσενίου