ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Καθημερινά, ο Όμιλος ενισχύει και διευρύνει τη διαδικασία διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη του για την οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης και την ενίσχυση της διαφάνειας. Ο Όμιλος αναγνωρίζει και ιεραρχεί τα ενδιαφερόμενα μέρη του ανάλογα με το βαθμό επίδρασης και επιρροής τους στις λειτουργίες του Ομίλου και αντίστροφα.

Σε αυτό το link  βρίσκεται ο πίνακας που συνοψίζει τις βασικές κατηγορίες ενδιαφερόμενων μερών, τα κανάλια και τις μεθόδους διαβούλευσης μαζί τους, τη συχνότητα αυτών καθώς και τα κύρια θέματα ενδιαφέροντος που αναδείχθηκαν για το έτος αναφοράς 2022.