ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ

Η συνεχής διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες βοηθά τον Όμιλο να οικοδομήσει μακροπρόθεσμες σχέσεις εμπιστοσύνης με τα ενδιαφερόμενα μέρη του και να αποδείξει την διαφανή και υπεύθυνη στάση που διατηρεί σε καθημερινή βάση προς αυτά. Μέσω των διάφορων μεθόδων διαβούλευσης, ο ‘Όμιλος καταφέρνει να αποκτήσει μία βαθύτερη κατανόηση των πρωταρχικών αναγκών των κατοίκων, να τις αξιολογήσει και εν συνεχεία να σχεδιάσει την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του έχοντας λάβει υπόψιν τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν.

Συνολικά, το 2021 ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μέσω των εταιρειών του, υλοποίησε ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα κοινωνικής υποστήριξης που ξεπέρασε τα 3,5 εκατ. ευρώ.
Υποστήριξη τοπικών κοινωνιών 
Η συνεχής διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες βοηθά τον Όμιλο να οικοδομήσει μακροπρόθεσμες σχέσεις εμπιστοσύνης με τα ενδιαφερόμενα μέρη του και να αποδείξει την διαφανή και υπεύθυνη στάση που διατηρεί σε καθημερινή βάση προς αυτά. Μέσω των διαφανών μεθόδων διαβούλευσης, ο Όμιλος καταφέρνει να αποκτήσει μια βαθύτερη κατανόηση των πρωταρχικών αναγκών των κατοίκων, να τις αξιολογήσει και εν συνεχεία να σχεδιάσει την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του έχοντας λάβει υπόψιν τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν.
Ο Όμιλος υποστηρίζει τις τοπικές κοινωνίες έχοντας ως πρωταρχικό στόχο την συνεισφορά του στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ειδικότερα, οι συνολικές χορηγίες και δράσεις που οργάνωσε ο Όμιλος κατά το 2021 ανήλθαν σε 3,5 εκατ. ευρώ. Χαρακτηριστικά παραδείγματα κοινωνικού έργου της χρονιάς που πέρασε είναι το νέο σχολείο στο σεισμόπληκτο Δαμάσι, η μετατροπή του στρατιωτικού αεροδρομίου στη Σούδα σε πρώτο πράσινο και ενεργειακά αυτόνομο στρατιωτικό αεροδρόμιο παγκοσμίως, η στήριξη στο εθνικό σύστημα υγείας στην πανδημία με δωρεές εξοπλισμού και αναλώσιμων υλικών σε νοσοκομεία αναφοράς και κέντρα υγείας, και η παροχή μηχανημάτων έργου και ανθρώπινου δυναμικού στη διάρκεια των καταστροφικών πυρκαγιών του καλοκαιριού.
Μελέτες κοινωνικών επιπτώσεων 
Ο Όμιλος διεξάγει διαβουλεύσεις με τις τοπικές αρχές των περιοχών δραστηριοποίησης, πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας, με σκοπό την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μερών αλλά και τη διασφάλιση της δημιουργίας αμοιβαίου κοινωνικοοικονομικού οφέλους, μέσα από την ανάπτυξη του εκάστοτε έργου. Αναγνωρίζοντας τον κοινωνικό κίνδυνο που ελλοχεύει από την εκτέλεση των δραστηριοτήτων του στις τοπικές κοινωνίες, ο Όμιλος διεξάγει μελέτες κοινωνικών επιπτώσεων πριν την έναρξη κάθε νέας εργασίας, περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων την αξιολόγηση των πιθανών επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα, την υγεία των κατοίκων, τη διαβούλευση με την τοπική κοινωνία και τους φορείς για θέματα που δυνητικά μπορούν να υποβαθμίσουν την ποιότητα της ζωής των κατοίκων.
Άμεσες και έμμεσες κοινωνικές επιδράσεις 
Οι διαφορετικής φύσεως δραστηριότητες του Ομίλου οδηγούν στην μεγιστοποίηση των θετικών άμεσων και έμμεσων επιδράσεων που μπορούν να επιφέρουν στην τοπική κοινωνία. Ειδικότερα, η ανάπτυξη έργων υποδομής δημιουργεί άμεσα εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας και ζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων των υπεργολαβιών) σε τοπικό επίπεδο, ήδη από την αρχική φάση κατασκευής. Παράλληλα, αυξάνεται η ζήτηση για δομικά υλικά και άλλες πρώτες ύλες σε τοπικό επίπεδο, ενώ η ενσωμάτωση νέων καινοτόμων τεχνολογιών δημιουργεί πολύτιμη τεχνογνωσία, στους εργαζόμενους του Ομίλου αλλά και στους συνεργάτες του, η οποία αξιοποιείται και διαχέεται εντός και εκτός ορίων των δραστηριοτήτων του Ομίλου. Επιπλέον, η δραστηριότητα του Ομίλου στον τομέα της Καθαρής και Θερμικής Ενέργειας, προωθεί την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και μειώνει τις ανάγκες για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικές πηγές καθώς και τις επαγόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου με αποτέλεσμα την προστασία των οικοσυστημάτων στην εγγύς περιοχή και την αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων. Η κατασκευή και λειτουργία μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων, συμβάλει στην αναβάθμιση του υπέργειου (λιμνών, ποταμών, θαλασσών και αέρος) και υπόγειου (υδροφόρος ορίζοντας) φυσικού περιβάλλοντος και ειδικότερα στη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής στις τοπικές κοινωνίες, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει την τοπική απασχόληση αλλά και την κοινωνική ευαισθησία των πολιτών στους περιβαλλοντικούς κινδύνους.
Προτίμηση στους εγχώριους προμηθευτές 
Ο Όμιλος επιλέγει σταθερά τη συνεργασία με τοπικούς προμηθευτές, οι οποίοι ανέρχονται σε 5421. Με τον τρόπο αυτό, ενισχύει το άμεσο και το έμμεσο κοινωνικοοικονομικό αποτύπωμά του σε όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας, μέσω της στήριξης των περιοχών στις οποίες δραστηριοποιείται και της τόνωσης των τοπικών οικονομιών. Μέσα από την επιλογή συνεργασίας με τοπικούς προμηθευτές, δημιουργεί θετικές επιδράσεις και πέραν των άμεσων δραστηριοτήτων του, με τη δημιουργία νέων έμμεσων θέσεων εργασίας, συμβάλλοντας παράλληλα στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και ευημερίας.
Αντισταθμιστικά οφέλη 
Η δραστηριότητα του Ομίλου, στην ανάπτυξη έργων ΑΠΕ δημιουργεί επιπλέον κοινωνικά οφέλη τόσο άμεσα, με τη μορφή εισφορών όσο και έμμεσα, με τη μορφή εκπτώσεων στους λογαριασμούς ρεύματος των κατοίκων των τοπικών κοινωνιών. Στο πλαίσιο αυτό, αποδίδεται στις τοπικές κοινωνίες το 3% των ακαθάριστων ετήσιων εσόδων από τη λειτουργία κάθε έργου ΑΠΕ είτε άμεσα (με τη μορφή εισφορών), είτε έμμεσα (με τη μορφή εκπτώσεων στους λογαριασμούς ρεύματος, την κατασκευή έργων υποδομής κ.λπ.). Συγκεκριμένα κατά την περίοδο αναφοράς, από τη λειτουργία των αιολικών και υδροηλεκτρικών έργων του Ομίλου, διανεμήθηκε ποσό ύψους € 5.634.702 εκατ. στους δήμους που τα φιλοξενούν.