ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ

Η συνεχής διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες βοηθά τον Όμιλο να οικοδομήσει μακροπρόθεσμες σχέσεις εμπιστοσύνης με τα ενδιαφερόμενα μέρη του και να αποδείξει την διαφανή και υπεύθυνη στάση που διατηρεί σε καθημερινή βάση προς αυτά. Μέσω των διάφορων μεθόδων διαβούλευσης, ο ‘Όμιλος καταφέρνει να αποκτήσει μία βαθύτερη κατανόηση των πρωταρχικών αναγκών των κατοίκων, να τις αξιολογήσει και εν συνεχεία να σχεδιάσει την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του έχοντας λάβει υπόψιν τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν.

Το 2019, περισσότερα από 1.1 δις. άμεσης αξίας διανεμήθηκαν προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μας.
Υποστήριξη τοπικών κοινωνιών 
Οι χορηγικές δράσεις και οι δωρεές του Ομίλου επικεντρώνονται κατά κύριο λόγο σε προγράμματα για την παιδεία, την εκπαίδευση, την υγεία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η δημιουργία νέων ευκαιριών, αποτελούν τα βασικά κίνητρα του Ομίλου για την υποστήριξη δράσεων αλληλεγγύης.
Το 2019 οι εταιρείες του Όμιλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ πραγματοποίησαν ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα κοινωνικής υποστήριξης που μέσα από χορηγικές δράσεις, δωρεές και έργα υποδομής ανήλθε σε €2 εκατ.
Η προσφορά του Ομίλου για το 2019 περιλάμβανε μεταξύ άλλων:
• Δωρεάν κατασκευή έργων υποδομής και παρεμβάσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων στις περιοχές που μας φιλοξενούν.
• Χορηγικά προγράμματα προς αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους.
• Προγράμματα στήριξης της νεανικής επιχειρηματικότητας και παροχής υποτροφιών σε νέους και νέες, υποστήριξη επιστημονικών ερευνητικών προγραμμάτων, συνεδρίων κ.ά.
• Οικονομική στήριξη Μη Κυβερνητικών/ Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών που επικεντρώνουν τη δράση τους:
- στη βελτίωση της ποιότητας ζωής ευπαθών κοινωνικών ομάδων όπως σωματείο κατά της κακοποίησης του παιδιού ΕΛΙΖΑ, Κιβωτός του Κόσμου, περιοδικό δρόμου ΣΧΕΔΙΑ, κ.α.
- στην επιστημονική έρευνα όπως είναι το Ελληνικό Κέντρο Υγείας.
• Στοχευμένες δωρεές προς την Ελληνική Αστυνομία και την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
• Υποστήριξη δράσεων για τον πολιτισμό σε όλη την Ελλάδα (Πρέσπεια, Μπιενάλε Φοιτητών των ελληνικών Σχολών Καλών Τεχνών, Συναυλίες, κ.α.).
Μελέτες κοινωνικών επιπτώσεων 
Ο Όμιλος διεξάγει διαβουλεύσεις με τις τοπικές αρχές των περιοχών δραστηριοποίησης, πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας, με σκοπό την ενημέρωση των ενδιαφερομένων μερών αλλά και τη διασφάλιση της δημιουργίας αμοιβαίου κοινωνικοοικονομικού οφέλους, μέσα από την ανάπτυξη του εκάστοτε έργου. Αναγνωρίζοντας τον κοινωνικό κίνδυνο που ελλοχεύει από την εκτέλεση των δραστηριοτήτων του στις τοπικές κοινωνίες, ο Όμιλος διεξάγει μελέτες κοινωνικών επιπτώσεων πριν την έναρξη κάθε νέας εργασίας, περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων την αξιολόγηση τωνπιθανών επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα, την υγεία των κατοίκων, τη διαβούλευση με την τοπική κοινωνία και τους φορείς για θέματα που δυνητικά μπορούν να υποβαθμίσουν την ποιότητα της ζωής των κατοίκων.
Άμεσες και έμμεσες κοινωνικές επιδράσεις 
Η διαφορετικής φύσεως δραστηριότητες του Ομίλου οδηγούν στην μεγιστοποίηση των θετικών άμεσων και έμμεσων επιδράσεων που μπορούν να επιφέρουν στην τοπική κοινωνία. Ειδικότερα, η ανάπτυξη έργων υποδομής δημιουργεί άμεσα εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας και ζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων των υπεργολαβιών) σε τοπικό επίπεδο, ήδη από την αρχική φάση κατασκευής. Κατά τη φάση λειτουργίας των συγκοινωνιακών υποδομών, μειώνεται το μεταφορικό κόστος αγαθών, ενδυναμώνεται η επιχειρηματικότητα και η κινητικότητα της εκάστοτε τοπικής αγοράς εργασίας, ενισχύεται η πολιτιστική σύγκλιση των περιοχών από τις οποίες διέρχονται τα έργα υποδομής ενώ μειώνεται το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, μέσα από την υπεύθυνη λειτουργία των έργων. Οι κοινωνικές επιδράσεις επιμηκύνονται χρονικά και επεκτείνονται και σε άλλες θέσεις εργασίες, στην περίπτωση των παραχωρήσεων (π.χ. σταθμοί διοδίων, συντήρηση αυτοκινητοδρόμων κ.α.). Τα έργα του Ομίλου στον τομέα των υποδομών και της εκμετάλλευσης ακινήτων, ενισχύουν την τοπική απασχόληση άμεσα, προσλαμβάνοντας εργατικό δυναμικό από τις περιοχές δραστηριοποίησής και έμμεσα μέσω της ανάθεσης εργασιών σε υπεργολάβους. Παράλληλα, αυξάνεται η ζήτηση για δομικά υλικά και άλλες πρώτες ύλες σε τοπικό επίπεδο, ενώ η ενσωμάτωση νέων καινοτόμων τεχνολογιών δημιουργεί πολύτιμη τεχνογνωσία, στους εργαζόμενους του Ομίλου αλλά και στους συνεργάτες του, η οποία αξιοποιείται και διαχέεται εντός και εκτός ορίων των δραστηριοτήτων του Ομίλου. Επιπλέον, η δραστηριότητα του Ομίλου στον τομέα της Καθαρής και Θερμικής Ενέργειας, προωθεί την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και μειώνει τις ανάγκες για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικές πηγές καθώς και τις επαγόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου με αποτέλεσμα την προστασία των οικοσυστημάτων στην εγγύς περιοχή και την αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων. Η κατασκευή και λειτουργία μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων, συμβάλει στην αναβάθμιση του υπέργειου (λιμνών, ποταμών, θαλασσών και αέρος) και υπόγειου (υδροφόρος ορίζοντας) φυσικού περιβάλλοντος και ειδικότερα στη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής στις τοπικές κοινωνίες, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει την τοπική απασχόληση αλλά και την κοινωνική ευαισθησία των πολιτών στους περιβαλλοντικούς κινδύνους.
Προτίμηση στους εγχώριους προμηθευτές 
Ο Όμιλος έχει αναπτύξει μέχρι σήμερα τη δραστηριότητα του σε 16 χώρες και 4 ηπείρους, με σταθερή αναπτυξιακή πορεία και δυνατότητα επέκτασης σε νέες αγορές. Παρά την έντονη εξωστρέφεια που τον χαρακτηρίζει, ο Όμιλος επιλέγει σταθερά την συνεργασία με τοπικούς προμηθευτές. Με τον τρόπο αυτό, ενισχύει το άμεσο και το έμμεσο κοινωνικοοικονομικό αποτύπωμά του σε όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας, μέσω της στήριξης των περιοχών στις οποίες δραστηριοποιείται και της τόνωσης των τοπικών οικονομιών. Μέσα από την επιλογή συνεργασίας με τοπικούς προμηθευτές, δημιουργεί θετικές επιδράσεις και πέραν των άμεσων δραστηριοτήτων του, με τη δημιουργία νέων έμμεσων θέσεων εργασίας, συμβάλλοντας παράλληλα στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και ευημερίας. Το 2019, η αξία των προμηθειών Ελλήνων συνεργατών (περίπου 4250 συνεργάτες προμηθευτές) για
όλες τις δραστηριότητες του Ομίλου ανήλθε σε περίπου €514 εκατ. Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΈΡΝΑ συνεργάστηκε με Έλληνες προμηθευτές σε ποσοστό 65,5% κατά το 2019.
Αντισταθμιστικά οφέλη 
Η δραστηριότητα του Ομίλου, στην ανάπτυξη έργων ΑΠΕ δημιουργεί επιπλέον κοινωνικά οφέλη τόσο άμεσα, με τη μορφή εισφορών όσο και έμμεσα, με τη μορφή εκπτώσεων στους λογαριασμούς ρεύματος των κατοίκων των τοπικών κοινωνιών. Στο πλαίσιο αυτό, αποδίδεται στις τοπικές κοινωνίες το 3% των ακαθάριστων ετήσιων εσόδων από τη
λειτουργία κάθε έργου ΑΠΕ είτε άμεσα (με τη μορφή εισφορών), είτε έμμεσα (με τη μορφή εκπτώσεων στους λογαριασμούς ρεύματος, την κατασκευή έργων υποδομής κ.λπ.). Συγκεκριμένα κατά την περίοδο αναφοράς, από τη λειτουργία των έργων ΑΠΕ διανεμήθηκε ποσό ύψους €4.429.440 εκατ. στους δήμους που φιλοξενούν τα έργα ΑΠΕ.