ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Η περιβαλλοντική συμμόρφωση του Ομίλου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής του και γίνεται ορατή μέσα από τις πολιτικές, στρατηγικές και επιχειρηματικές του αποφάσεις και δράσεις. Ο Όμιλος δρα στοχευμένα και λαμβάνει μέτρα που οδηγούν στη μείωση των δυσμενών περιβαλλοντικών επιδράσεων με την ταυτόχρονη διασφάλιση της επιχειρηματικής του συνέχειας και τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Ειδικότερα, η περιβαλλοντική στρατηγική του Ομίλου για την περιβαλλοντική συμμόρφωση περιλαμβάνει: