ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Η υπεύθυνη και χρηστή Εταιρική Διακυβέρνηση που προάγει ο Όμιλος σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του, αποτυπώνεται στον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΚΕΔ), του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης, που έχει υιοθετήσει η Διοίκηση και μπορείτε να βρείτε σε αυτό το link.