ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

Η στρατηγική του Ομίλου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στηρίζεται στον διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη και στην αναγνώριση και αξιολόγηση των σημαντικότερων οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιδράσεων των δραστηριοτήτων του. Ταυτόχρονα, η στρατηγική στοχεύει στην ενίσχυση των θετικών επιδράσεων και τον περιορισμό των αρνητικών, μέσα από βέλτιστες πρακτικές, βιώσιμες πρωτοβουλίες και αξιόπιστες συνεργασίες, η οποία διαρκώς διευρύνεται και βελτιώνεται προς όφελος των μετόχων, των επενδυτών, των εργαζομένων και της κοινωνίας ευρύτερα.

Το 2021 ο Όμιλος, με έγκριση του Διοικητικού του Συμβουλίου, υιοθέτησε την Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τα ουσιαστικά θέματα που προσδιορίζονται μέσω της διαδικασίας ανάλυσης ουσιαστικότητας, ώστε ο Όμιλος να γνωρίζει συνεχώς τις ανάγκες των ενδιαφερομένων μερών του (εσωτερικών και εξωτερικών) αλλά και να λαμβάνει υπόψη τις υπάρχουσες κοινωνικοοικονομικές τάσεις σε σχέση με τις επιπτώσεις του (θετικές ή αρνητικές).
Στο πλαίσιο της Πολιτικής Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου, η εταιρική ευθύνη συνάδει με τα κριτήρια και τις αρχές ESG (Περιβάλλον-Κοινωνία-Διακυβέρνηση) και επικεντρώνεται σε τέσσερις τομείς δραστηριότητας:
1. Προστασία του περιβάλλοντος
2. Προαγωγή της Ανθρώπινης Αξίας
3. Ενίσχυση του Κοινωνικού Αποτυπώματος
4. Ανάπτυξη Υπεύθυνης Αγοράς

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Δημιουργία και Διανομή Οικονομικής Αξίας 
Η δημιουργία και διανομή οικονομικής αξίας αποτελεί το πιο ουσιαστικό θέμα για τον Όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, κυρίως λόγω της δυνατότητας που προσδίδει στον Όμιλο να συνεχίσει να παράγει αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη του αλλά και να διασφαλίζει την επιχειρηματική του συνέχεια. Ο Όμιλος δημιουργεί και διανέμει εισόδημα για τα ενδιαφερόμενα του μέρη μέσα από την καταβολή μισθών στους εργαζομένους, τις πληρωμές προς τους προμηθευτές και συνεργάτες του, μέσα από τις άμεσες και έμμεσες πληρωμές φόρων προς τα κράτη δραστηριοποίησης, τη διανομή μερισμάτων προς τους μετόχους καθώς και μέσα από τις επενδύσεις του στις τοπικές κοινωνίες. Οι οικονομικές αυτές ροές, υπόκεινται σε πολλαπλούς κινδύνους και αβεβαιότητες, όπως ο κίνδυνος των αγορών (διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες) και οι ρυθμιστικοί και περιβαλλοντικοί κίνδυνοι. Οι κίνδυνοι αυτοί, χρηματοοικονομικοί και μη, δύναται να επηρεάσουν με τη σειρά τους, τις ταμειακές ροές, την οικονομική θέση και την επιχειρηματική συνέχεια του Ομίλου ή/ και την εμπιστοσύνη των επενδυτών, καθώς και να επιδράσει αρνητικά στην αξία που παράγει και συνεπώς διανέμει προς τα ενδιαφερόμενα μέρη του.
Διασφάλιση της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία 
Η σημασία που δίνει ο Όμιλος στη δημιουργία αξίας για τους Ανθρώπους του, εκφράζεται και μέσα από τη διασφάλιση της υγείας, της ασφάλειας και της ευεξίας των εργαζομένων του, το οποίο αποτελεί ουσιαστικό θέμα για τον Όμιλο τόσο για τη διασφάλιση της επιχειρηματικής του συνέχειας και τη διατήρηση της φήμης του ως υπεύθυνου εργοδότη και επιχειρηματικού εταίρου, ενώ συμβάλει ταυτόχρονα στην προαγωγή της αξιοπρεπούς εργασίας καθώς και στην ευεξία των εργαζομένων του. Η υψηλής ποιότητας εκτέλεση των εργασιών βασίζεται πρωτίστως στις ικανότητες και την απόδοση του εργατικού δυναμικού του Ομίλου και γι’ αυτόν τον λόγο σημαντική προτεραιότητά του αποτελεί η παροχή ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος. Πιθανοί κίνδυνοι που σχετίζονται με το θέμα αυτό, όπως εργατικά ατυχήματα, περιστατικά απώλειας χρόνου εργασίας και λοιποί κίνδυνοι που σχετίζονται με την υγεία και την ασφάλεια, δύναται να εμφανιστούν σε όλο το εύρος δραστηριοτήτων του Ομίλου, τόσο σε επίπεδο εργαζομένων του Ομίλου όσο και σε επίπεδο προμηθευτών και συνεργατών, προκαλώντας επίδραση τόσο σε λειτουργικό επίπεδο (π.χ. διακοπή εργασιών) όσο και σε χρηματοοικονομικό (π.χ. επιβολή προστίμων, αποζημιώσεων και λοιπών κυρώσεων). Ως εκ τούτου, ο Όμιλος διατηρεί και εφαρμόζει ολοκληρωμένο και αυστηρό Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας για όλους τους ανθρώπους που απασχολούνται στις εγκαταστάσεις του ή/και επηρεάζονται από τις εταιρικές του δραστηριότητες.
Περιβαλλοντική Συμμόρφωση
Η φύση των δραστηριοτήτων της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, πρωτίστως στις ΑΠΕ, καθιστά επιτακτική την ανάγκη συμμόρφωσης με τους εκάστοτε περιβαλλοντικούς νόμους και κανονισμούς σε όλες τις χώρες δραστηριοποίησής της. Η τήρηση των περιβαλλοντικών νόμων και κανονισμών αφορά και επηρεάζει όχι μόνο την δραστηριότητα του Ομίλου, αλλά και το σύνολο των προμηθευτών και συνεργατών, με τους οποίους απαραίτητη προϋπόθεση συνεργασίας αποτελεί η τήρηση πιστοποιημένων συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης αλλά και του γενικότερου κανονιστικού πλαισίου που αφορά το περιβάλλον. Το ουσιαστικό θέμα επιδρά σε όλα τα στάδια αλυσίδας αξίας του Ομίλου. Για παράδειγμα, εμφάνιση περιστατικών παραβίασης διεθνών προτύπων ή νομοθεσίας που σχετίζονται με το περιβάλλον, δύναται να προκαλέσουν υποβάθμιση του περιβάλλοντος, της ποιότητας ζωής των ανθρώπων ακόμα και διακοπή των εργασιών του Ομίλου.
Υπεύθυνη Διαχείριση της Ενέργειας  
Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναγνωρίζει την υπεύθυνη διαχείριση της ενέργειας ως ουσιαστικό θέμα για τη λειτουργία του, καθώς δύναται να επηρεάσει τόσο το ενεργειακό αποτύπωμα του Ομίλου και κατά συνέπεια την περιβαλλοντική του συμπεριφορά, μέσα από τις πρακτικές και τα μέτρα ενεργειακής διαχείρισης που υιοθετεί, όσο και το επιχειρηματικό μοντέλο του μέσα από την επίδραση που δύναται να έχει το θέμα αυτό στο λειτουργικό κόστος των δραστηριοτήτων του Ομίλου. Η υπεύθυνη διαχείριση των ενεργειακών αναγκών των δραστηριοτήτων του Ομίλου, αφορά και επηρεάζεται τόσο από τον ίδιο τον Όμιλο και τους εργαζομένους του όσο και από τους προμηθευτές και συνεργάτες του, σε όλο το φάσμα της εφοδιαστικής του αλυσίδας. Ο Όμιλος, μέσα από τις υπεύθυνες ενεργειακές πρακτικές που εφαρμόζει, μειώνει συνεχώς το ενεργειακό του αποτύπωμα και τις επαγόμενες εκπομπές αεριών του θερμοκηπίου, μειώνει τα λειτουργικά κόστη από την παρουσία του και τις δραστηριότητες του, ενώ εξασφαλίζει την άδεια λειτουργίας του και την επιχειρηματική του συνέχεια, διατηρώντας την ικανότητά του να δημιουργεί αξία για τα ενδιαφερόμενα μέρη του.
Διασφάλιση της Επιχειρηματικής Ηθικής και της Κανονιστικής Συμμόρφωσης 
Η συνεχής προαγωγή της επιχειρηματικής ηθικής και η κανονιστική συμμόρφωση αποτελούν κρίσιμο πυλώνα της λειτουργίας του Ομίλου, καθώς διαχέονται σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του και επηρεάζουν την επαγγελματική συμπεριφορά των ανθρώπων του. Ο Όμιλος, αναγνωρίζοντας τα οφέλη που απορρέουν από την εφαρμογή των αρχών Επιχειρηματικής Ηθικής, λειτουργεί με τα πλέον αυστηρά πρότυπα κανονιστικής συμμόρφωσης, με σκοπό την καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης και αξιοκρατίας με τους εργαζομένους και συνεργάτες, τη διατήρηση και ενίσχυση των σχέσεων με τους πελάτες και προμηθευτές του, την προστασία και τη διατήρηση της εταιρικής του φήμης καθώς και τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των μετόχων, μέσα από την εξασφάλιση της επιχειρηματικής του συνέχειας και ανάπτυξης και συνεπώς την ικανότητα να δημιουργεί αξία. Ενδεχόμενη απόκλιση από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς ή/και αθέτηση αυτών δύναται να επιδράσει αρνητικά στη φήμη του Ομίλου και να επηρεάσει δυσμενώς την κοινωνική άδεια λειτουργίας του, στην εκάστοτε χώρα και περιοχή δραστηριοποίησης, ενώ δύναται να διαταράξει τις υφιστάμενες και μελλοντικές σχέσεις με τους προμηθευτές και τους συνεργάτες.
Ετοιμότητα κατά την Αντιμετώπιση Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης 
H Ετοιμότητα κατά την Αντιμετώπιση Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης, αποτελεί ουσιαστικό θέμα για τον Όμιλο και ειδικότερα για την ασφάλεια των εργαζομένων, των συνεργατών και των προμηθευτών του αλλά και για την προστασία του περιβάλλοντος και άπτεται της ικανότητας του Ομίλου να εντοπίζει και να διαχειρίζεται εγκαίρως περιστατικά εκτάκτου ανάγκης. Η επίδειξη ετοιμότητας από πλευράς Ομίλου σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης επιτυγχάνεται μέσα από σειρά μέτρων και διαδικασιών πρόληψης και ανίχνευσης σχετικών περιστατικών, τη διαχείριση και τη συνεχή αναβάθμιση της ασφάλειας των διαδικασιών, τη θέσπιση διαδικασιών για την αποτελεσματική αναγνώριση και αντιμετώπιση πιθανών ατυχημάτων ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων του Ομίλου, καθώς και την ανάπτυξη μίας κουλτούρας ασφάλειας, τόσο εντός (εργαζόμενοι) όσο και εκτός του Ομίλου (συνεργάτες, προμηθευτές). Η εξασφάλιση των κατάλληλων επιπέδων ετοιμότητας, ελαχιστοποιεί την πιθανότητα πρόκλησης ατυχημάτων στις εγκαταστάσεις του Ομίλου αλλά και σε όλη την εφοδιαστική του αλυσίδα, μειώνει το ενδεχόμενο περιβαλλοντικό και χρηματοοικονομικό κόστος αντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών, ενώ ενισχύει την εμπιστοσύνη των ενδιαφερομένων μερών και τη φήμη του Ομίλου ως υπεύθυνου και αποτελεσματικού λειτουργού.
Συνεχής Εκπαίδευση, Ανάπτυξη και Διατήρηση Ταλέντων 
Η ανάπτυξη και εδραίωση του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ως έναν εκ των μεγαλύτερων επιχειρηματικών ομίλων της χώρας οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ικανότητα των ανθρώπων του να σχεδιάζουν και υλοποιούν τις επιχειρηματικές του δράσεις. Το ανθρώπινο κεφάλαιο του Ομίλου αποτελεί τη βασική του δύναμη στην ικανότητά του να δημιουργεί αξία και για τον λόγο αυτό ο Όμιλος φροντίζει για τη συνεχή ανάπτυξη και τη διατήρηση των ταλέντων τα οποία απασχολεί και με τα οποία συνεργάζεται. Ο Όμιλος μεριμνά για τη διεξαγωγή προγραμμάτων συνεχούς εκπαίδευσης και κατάρτισης με σκοπό την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των εργαζομένων, τη βελτίωση της παραγωγικότητάς τους, τη μείωση του βαθμού κινητικότητας των εργαζομένων και τη δημιουργία στελεχών ικανών να υλοποιήσουν τη στρατηγική του Ομίλου. Το θέμα της συνεχούς ανάπτυξης και διατήρησης των ταλέντων επιδρά επιπλέον στη διάδοση τεχνογνωσίας σε συνεργάτες και προμηθευτές μέσω των επιχειρηματικών σχέσεων που αναπτύσσει ο Όμιλος, αλλά και στην ευρύτερη ενίσχυση του εργατικού δυναμικού των χωρών και περιοχών δραστηριοποίησης.
Προάσπιση των Ανθρωπίνων και Εργασιακών Δικαιωμάτων 
Η προάσπιση των Ανθρώπινων και Εργασιακών Δικαιωμάτων είναι σημαντική για τον Όμιλο αλλά και για τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιείται. Εντός των ορίων των δικών του δραστηριοτήτων, δυνητικά περιστατικά διακρίσεων, παραβίασης ιδιωτικού απορρήτου των εργαζόμενων αλλά και περιστατικά καταναγκαστικής ή παιδικής εργασίας ενδέχεται να επιφέρει ανεπιθύμητη επιβολή προστίμων ή κυρώσεων και διατάραξη των σχέσεων με τους εργαζομένους. Το ουσιαστικό θέμα επιδρά σε όλα τα στάδια αλυσίδας αξίας του Ομίλου. Ο Όμιλος, ως υπεύθυνος εταιρικός πολίτης, αναγνωρίζει πως η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνδέεται άμεσα με αρνητικές επιδράσεις που δύναται να προκληθούν στην κοινωνία, στο περιβάλλον και στην οικονομία μέσα στην οποία δραστηριοποιείται. Με την υιοθέτηση και εφαρμογή των αρχών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον εργασιακό χώρο, ο Όμιλος συμβάλλει ευρύτερα στην προάσπιση του κράτους δικαίου και στη βελτίωση των νομικών συστημάτων, τα οποία αποτελούν τη βάση για την σύναψη όλων των επιχειρηματικών συμβάσεων.
Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής 
Η Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής αποτελεί τη μεγαλύτερη δέσμευση του Ομίλου προς το ισχύον περιβαλλοντικό κανονιστικό πλαίσιο. Ο Όμιλος πέρα από νομική θεωρεί και ηθική υποχρέωσή το να συμβάλλει ενεργά στις προσπάθειες της Διεθνούς Κοινότητας αλλά και της χώρας μας να καταπολεμήσει την Κλιματική Αλλαγή (π.χ. μέσω της Συμφωνίας του Παρισιού, των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, της Πράσινης Βίβλου, της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή). Ειδικότερα, η διαχείριση των κινδύνων αλλά και η αξιοποίηση των επιχειρηματικών ευκαιριών που απορρέουν από την Κλιματική Αλλαγή, αποτελούν ουσιαστικό θέμα τόσο για την υπεύθυνη και αποτελεσματική επιχειρηματική συνέχεια και εξέλιξη του Ομίλου όσο και για το σύνολο των ενδιαφερομένων μερών. Ο Όμιλος προάγει τη μετάβαση σε ένα επιχειρηματικό μοντέλο που εξαρτάται λιγότερο από ορυκτά καύσιμα, την προώθηση των εναλλακτικών τεχνολογιών παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας, την ανάπτυξη σχεδίων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και την ενσωμάτωση των σχετικών κινδύνων στο επιχειρηματικό του μοντέλο που οδηγούν στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και συνεπώς ενισχύουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του Ομίλου. Με τον τρόπο αυτό ο Όμιλος ενισχύει την ικανότητά του να συνεχίσει να δημιουργεί αξία προς τα ενδιαφερόμενα μέρη του αλλά και συμβάλει ευρύτερα στην καταπολέμηση του φαινομένου της Κλιματικής Αλλαγής. Το ουσιαστικό θέμα επιδρά σε όλα τα στάδια αλυσίδας αξίας του Ομίλου, αφορά στο σύνολο των δραστηριοτήτων του, την επιχειρηματική του στρατηγική και την ικανότητά του να δημιουργεί αξία στο μέλλον. Παράλληλα, λόγω της φύσης και της κλίμακας των δραστηριοτήτων, η Κλιματική Αλλαγή δύναται να επηρεάσει το σύνολο της εφοδιαστικής του αλυσίδας. Μη ορθή αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής από τον Όμιλο μπορεί να έχει ως σημαντική επίδραση την αύξηση των αερίων του θερμοκηπίου που δημιουργούνται άμεσα από τα εργοτάξια, αλλά και έμμεσα από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μέσω δραστηριοτήτων τρίτων, όπως μέσω των προμηθευτών στις μεταφορές των υλικών και των μηχανημάτων που είναι απαραίτητα για την δραστηριοποίησή του.
Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας 
Η προστασία και η διατήρηση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων που περιβάλλουν τις δραστηριότητές του Ομίλου, αποτελούν ουσιαστικό θέμα για την υπεύθυνη και αποτελεσματική εφαρμογή του επιχειρηματικού μοντέλου του Ομίλου αλλά και την εφαρμογή των αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος. Ο Όμιλος, μέσα από την εφαρμογή υπεύθυνων περιβαλλοντικών πρακτικών αλλά και την υιοθέτηση μίας προληπτικής προσέγγισης των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων του στη βιοποικιλότητα, καταφέρνει να εξασφαλίζει την επιχειρηματική συνέχεια των λειτουργιών του και παράλληλα να ελαχιστοποιεί το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα. Πιθανές επιδράσεις στη βιοποικιλότητα δύναται να προκληθούν από το σύνολο των δραστηριοτήτων του Ομίλου αλλά και των συνεργατών και προμηθευτών του. Για το λόγο αυτό ο Όμιλος εφαρμόζει τα μέτρα εκείνα που θα διασφαλίσουν την προστασία και διατήρηση του βιολογικού πλούτουτης εκάστοτε περιοχής δραστηριοποίησης, θα οδηγήσουν στην αποφυγή ενδεχόμενων ρυθμιστικών και κανονιστικών κυρώσεων, θα προστατέψουν τη φήμη του Ομίλου και θα εξασφαλίσουν την κοινωνική άδεια λειτουργίας του.
Διαβούλευση με τις Τοπικές Κοινωνίες και Κοινωνική Ενίσχυση 
Η οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης με τις εκάστοτε τοπικές κοινωνίες δραστηριοποίησης και η επαγόμενη κοινωνική ενίσχυση ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων του Ομίλου, αποτελούν προτεραιότητα και ουσιαστικό θέμα για την πορεία του Ομίλου προς τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, μέσα από την υιοθέτηση υπεύθυνων πρακτικών που στοχεύουν στη δημιουργία διαμοιραζόμενης αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, καταφέρνει να διαχειριστεί πιθανούς κινδύνους και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό, θεσμικό και κοινωνικό περιβάλλον. Το ουσιαστικό αυτό θέμα αφορά την εκάστοτε περιοχή δραστηριοποίησης του Ομίλου, και περιλαμβάνει τις επιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες που επιφέρουν τόσο οι δραστηριότητες του Ομίλου όσο και εκείνες των προμηθευτών και συνεργατών του. Πιθανοί κίνδυνοι δύναται να προκαλέσουν σε επίπεδο Ομίλου, τη διατάραξη της φήμης του, τον κλονισμό στις θεσπισμένες και μακροχρόνιες σχέσεις με τις τοπικές κοινωνίες και την απώλεια της κοινωνικής αδείας λειτουργίας του, ενώ σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών δύναται να προκαλέσουν αρνητικές οικονομικές (π.χ. διακοπή εργασιών) και περιβαλλοντικές (π.χ. μόλυνση εδάφους, πρόκληση θορύβου και σκόνης πέριξ των δραστηριοτήτων) επιδράσεις. Για τους λόγους αυτούς ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στέκεται αρωγός στην ανάπτυξη των εκάστοτε τοπικών κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιείται και με τις οποίες αλληλοεπιδρά, μέσα από συνεχή διαβούλευση και προσπάθειες αναγνώρισης και διευθέτησης των πραγματικών κοινωνικών αναγκών που συντρέχουν την εκάστοτε στιγμή.