Υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές και υψηλοί στόχοι για την προστασία του περιβάλλοντος

02-06-2023

Προτεραιότητα του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι η ανάπτυξη και η υλοποίηση μιας στρατηγικής με σκοπό τη διαρκή βελτίωση και την επίτευξη συνεχώς υψηλότερων στόχων. Γι’ αυτό, παράλληλα με την επιχειρηματική του δραστηριότητα στους τομείς της παραγωγής και αποθήκευσης καθαρής ενέργειας, της κυκλικής οικονομίας και των βιώσιμων υποδομών, έχει δεσμευτεί να διευρύνει το επίπεδο απολογισμού και διαφάνειας των δραστηριοτήτων του, με απώτερο σκοπό να μειώσει τον αντίκτυπο όλου του φάσματος των έργων που αναλαμβάνει, αναπτύσσει και διαχειρίζεται, στο κλίμα.

Συμμετοχή στην παγκόσμια πρωτοβουλία CDP Climate Change


O Όμιλος το 2022 συμμετείχε για πρώτη φορά στην παγκόσμια πρωτοβουλία βιώσιμης ανάπτυξης CDP* Climate Change, δημοσιοποιώντας εκτενή ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία που αφορούν στη διαχείριση των περιβαλλοντικών θεμάτων και στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε σχέση με τις δραστηριότητές του.  Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την πρώτη χρονιά συμμετοχής του, ο Όμιλος βαθμολογήθηκε με B (σε κλίμακα D-/A) γεγονός που τον κατατάσσει πολύ υψηλά ως προς το επίπεδο διαφάνειας και πληρότητας των δημοσιευμένων περιβαλλοντικών στοιχείων και αποτελεί σημαντική αναγνώριση της στρατηγικής και των επιδόσεων του Ομίλου για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ο Όμιλος θα συνεχίσει να συμμετέχει στη διαδικασία αξιολόγησης του CDP και το 2023, επιδιώκοντας ακόμη καλύτερες επιδόσεις.

Επιπλέον, αναγνωρίζοντας τη σύνθετη πρόκληση της κλιματικής κρίσης, ο Όμιλος,  το 2023 προχώρησε σε επαναπροσδιορισμό των στόχων που έχει θέσει για μείωση των εκπομπών ρύπων που προκύπτουν από τη δραστηριότητά του σε βάθος δεκαετίας.
 
*Το CDP (πρώην Carbon Disclosure Project – Πρόγραμμα Δημοσιοποίησης Εκπομπών Άνθρακα) είναι ένας διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός που διαχειρίζεται ένα παγκόσμιο σύστημα δημοσιοποιήσεων σχετικών με το περιβάλλον για εταιρίες, πόλεις, πολιτείες και περιφέρειες.

 

Η προστασία του περιβάλλοντος στο επίκεντροΜία από τις βασικές δραστηριότητες του Ομίλου που συμβάλλουν άμεσα στην προστασία του περιβάλλοντος, είναι η  παραγωγή και αποθήκευση καθαρής ενέργειας. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο για το 2022, η παραγωγή καθαρής ενέργειας του Ομίλου ανήλθε σε 2.416.333 MWh, αποτρέποντας την έκλυση 1.119.784 τόνων CO2 eq στην ατμόσφαιρα.

Όμως ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δεν σταματά εκεί. Με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον, φροντίζει στην κάθε δραστηριότητά του να ελαχιστοποιεί το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπει κατά περίπτωση στον τεχνικό σχεδιασμό των έργων, διατάξεις προστασίας της πανίδας ώστε το εκάστοτε έργο να ενσωματώνεται με τρόπο συμβατό στο περιβάλλον. Επιπλέον, σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες εκπονεί προγράμματα παρακολούθησης οικοτόπων και των ειδών τους, τόσο στη φάση της κατασκευής όσο και κατά τη λειτουργία των έργων, με στόχο την αξιολόγηση της επάρκειας των μέτρων προστασίας και τη λήψη νέων, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Παράλληλα, για  τα έργα που βρίσκονται σε περιοχές με υψηλή ορνιθολογική σημασία, όπως η Κρήτη και ο Έβρος, προχωρά σε εγκατάσταση συστημάτων εντοπισμού και αποτροπής πτηνών με τη χρήση της κατάλληλης τεχνολογίας.
 

Οι βιότοποι στον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας - Ε65:


Ο αυτοκινητόδρομος διέρχεται από 2 σημαντικούς βιότοπους, τον βιότοπο του λύκου, που βρίσκεται στο νότιο τμήμα (Ξυνιάδα - Δομοκός) και τον βιότοπο της καφέ αρκούδας στο βόρειο τμήμα (Καλαμπάκα - Γρεβενά), γι’ αυτό και υπήρξε ειδική μέριμνα  κατά την κατασκευή του δρόμου για την προστασία τους. Συγκεκριμένα, στο βόρειο τμήμα, σε συνεργασία με την Περιβαλλοντική Οργάνωση «Καλλιστώ», εφαρμόζεται σύστημα παρακολούθησης, ενώ λαμβάνονται και όλα τα  απαραίτητα μέτρα για την άμβλυνση των επιπτώσεων της δραστηριότητας στην περιοχή (περίφραξη, άνω και κάτω διαβάσεις πανίδας, έξοδοι διαφυγής, κατάλληλος φωτισμός, κλπ.). Επιπλέον, στην περιοχή της Ξυνιάδας έχει κατασκευαστεί μια δίδυμη άνω διάβαση πανίδας.

 

Η ορνιθοπανίδα στο μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό της Δαφνοζωνάρας:


Στο έργο «Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός Δαφνοζωνάρα – Σανίδι» είναι σε εξέλιξη ετήσιο Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ορνιθοπανίδας, προκειμένου να καταγραφεί η παρουσία και η συμπεριφορά των σημαντικών ειδών πτηνών στην περιοχή του έργου, ώστε να αξιολογηθεί  τυχόν κίνδυνος πρόσκρουσης και ηλεκτροπληξίας. Επιπλέον κατά τη διάρκεια του προγράμματος παρακολούθησης προβλέπεται και η προσπάθεια εντοπισμού ενδεχόμενων θέσεων φωλεασμού και διελεύσεων σημαντικών ειδών ορνιθοπανίδας κατά μήκος της γραμμής Υψηλής Τάσης.

 

Συστήματα προστασίας των πτηνών στις ανεμογεννήτριες:Τα συστήματα παρακολούθησης ανιχνεύουν και καταγράφουν τα πτηνά μέσω κάμερας, ενώ παράλληλα εκπέμπουν προειδοποιητικούς ήχους, σε ειδικές για τα πτηνά συχνότητες, προκειμένου να εκτρέψουν την πορεία τους και να τα προστατέψουν από ενδεχόμενη πρόσκρουση στις ανεμογεννήτριες. Σε περίπτωση που οι ενέργειες αυτές δεν είναι αρκετές, η συγκεκριμένη τεχνολογία προκαλεί άμεση επιβράδυνση ή/και ακινητοποίηση των ανεμογεννητριών. Μέχρι στιγμής έχει γίνει η εγκατάσταση τριάντα έξι τέτοιων συστημάτων, ενώ γίνονται παράλληλα και άλλες δράσεις προστασίας, όπως η υλοποίηση προγραμμάτων παρακολούθησης στο πεδίο από ειδικούς επιστήμονες.

 

Ορθή περιβαλλοντική διαχείριση στο εργοτάξιο του νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης:


Στο εργοτάξιο κατασκευής του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι, εφαρμόζεται ένα αυστηρό πρόγραμμα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Σε αυτό περιλαμβάνονται δράσεις όπως:

  • Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού του εργοταξίου για την πανίδα της ευρύτερης περιοχής της κατασκευής και καταγραφή περιστατικών εντοπισμού άγριας ζωής.
  • Η μείωση της αέριας ρύπανσης μέσω της προώθησης της ηλεκτροκίνησης και του car sharing στους εργαζόμενους, για την καθημερινή τους μετακίνηση από και προς το εργοτάξιο.
  • Η διατήρηση και προστασία της μνημειακής φυσικής χλωρίδας της ευρύτερης περιοχής μέσω μιας οργανωμένης δράσης σε συνεργασία με φορείς του Δήμου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και καθηγητή Γεωπονίας για τη μεταφύτευση των ιστορικών ελαιόδεντρων της απαλλοτριωμένης περιοχής σε ενδεδειγμένα μέρη με σκοπό τη διαφύλαξη των μνημειακών δέντρων και τη διασύνδεση τους με τον πολιτισμό και την ιστορία του τόπου.
  • Ορθή διαχείριση αποβλήτων κατασκευαστικής δραστηριότητας.
  • Συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού και των υπεργολάβων σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.
  • Παρακολούθηση ποιότητας υδάτων και εδαφών.