ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
EBITDA
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ