ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Τα περιεχόμενα της ενότητας επενδυτικών σχέσεων της ιστοσελίδας της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την δραστηριότητα, την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα καθώς τις γενικότερες προοπτικές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και του Ομίλου της.

Τα όσα εδώ αναφέρονται, προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας αλλά και από εκτιμήσεις και υποθέσεις σχετικά με αναμενόμενες εξελίξεις και άλλους παράγοντες που επηρεάζουν τον Όμιλο. Οι εκτιμήσεις αυτές δεν αποτελούν ιστορικά γεγονότα ούτε εγγύηση για τη μελλοντική απόδοση της Εταιρείας. Αυτές οι μελλοντικές εκτιμήσεις εμπεριέχουν κινδύνους και αβεβαιότητες καθώς υπάρχουν παράγοντες που μπορούν να δημιουργήσουν σημαντική παρέκκλιση των μελλοντικών αποτελεσμάτων του Ομίλου από τις εκτιμήσεις αυτές. Περισσότερες πληροφορίες για τους πιθανούς κινδύνους και τις αβεβαιότητες που επηρεάζουν τον Όμιλο περιγράφονται στις ανακοινώσεις που έχει κάνει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Συνίσταται λοιπόν, ο αναγνώστης πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να λάβει υπόψη του ότι οι επενδύσεις σε χρηματοπιστωτικά μέσα δεν είναι εγγυημένες και ενέχουν τον κίνδυνο απώλειας περιουσίας και να ανατρέξει στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις καθώς και στην έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όπου αυτή απαιτείται.