ΣΥΝΟΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
EBITDA
ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

(ποσά σε € εκατ.)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ελλάδα

703

892

1.021

1.193

947

776

Μέση Ανατολή

97

152

90

61

51

29

Βαλκάνια

76

70

22

70

68

59

Ανατολική Ευρώπη

19

19

21

23

21

23

ΗΠΑ

23

27

25

45

61

80

Λοιπές Περιοχές

1

3

7

11

8

5

ΣΥΝΟΛΟ

972

1.163

1.185

1.403

1.156

971 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2020

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2020

(ποσά σε € εκατ.)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Κατασκευές

778.9

954.8

899.5

949.0

680.0

526.0

Ενέργεια

167.5

182.9

186.6

216.3

237.0

273.0

Real Estate

6.1

5.8

2.7

9.2

5.2

4.2

Βιομηχανία

3.5

4.2

7.9

11.4

9.9

7.1

Παραχωρήσεις

14.6

15.5

88.7

197.0

189.0

151.0