ΣΥΝΟΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
EBITDA
ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ