ΣΥΝΟΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
EBITDA
EBITDA
ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
EARNING AFTER TAXES AND MINORITY RIGHTS
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
TOTAL ASSETS
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

(ποσά σε € εκατ.)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Ελλάδα

697

703

892

1.021

1.193

947

Μέση Ανατολή

97

143

152

90

61

51

Βαλκάνια

88

76

70

22

70

68

Ανατολική Ευρώπη

19

26

19

21

23

21

ΗΠΑ

22

23

27

25

45

61

Λοιπές Περιοχές

1

1

3

7

11

8

ΣΥΝΟΛΟ

924

972

1.163

1.185

1.403

1.156 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2019

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2019

(ποσά σε € εκατ.)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Κατασκευές

793.4

778.9

954.8

899.5

949.0

680.0

Ενέργεια

122.7

167.5

182.9

186.6

216.3

237

Real Estate

3.5

6.1

5.8

2.7

9.2

5.2

Βιομηχανία

1.9

3.5

4.2

7.9

11.4

9.9

Παραχωρήσεις

764

14.6

15.5

88.7

197.0

189.0