ΣΥΝΟΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
EBITDA
ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

(ποσά σε € εκατ.)

2017

2018

2019

2020

2021

Ελλάδα

1.021

1.193

947

776

981

Μέση Ανατολή

90

61

51

29

11

Βαλκάνια

22

70

68

59

42

Ανατολική Ευρώπη

21

23

21

23

98

ΗΠΑ

25

45

61

80

1

Λοιπές Περιοχές

7

11

8

5

12

ΣΥΝΟΛΟ

1.185

1.403

1.156

971

1.144


 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2021

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2021

(ποσά σε € εκατ.)

2017

2018

2019

2020

2021

Κατασκευές

899.5

949.0

680.0

526.0

600.0

Ενέργεια

186.6

216.3

237.0

273.0

224.0

Real Estate

2.7

9.2

5.2

4.2

4.5

Βιομηχανία

7.9

11.4

9.9

7.1

10.0

Παραχωρήσεις

88.7

197.0

189.0

151.0

173.0