ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε πενήντα οκτώ εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα μία χιλιάδες διακόσια εβδομήντα πέντε και ογδόντα επτά ευρώ (€58.951.275,87), είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο, και διαιρείται σε εκατόν τρία εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες διακόσιες ενενήντα μία (103.423.291) κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα επτά ευρωλεπτών η κάθε μία (€0,57).

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες και διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά  του  Χρηματιστηρίου Αθηνών.  

Από κάθε μετοχή απορρέουν όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που ορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας.  Επιπλέον:

  • Δεν υφίστανται περιορισμοί στην μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας από το Καταστατικό της.
  • Δεν υπάρχουν μετοχές  οι  οποίες  παρέχουν  ειδικά  δικαιώματα  ελέγχου.
  • Δεν προβλέπονται στο Καταστατικό της Εταιρείας περιορισμοί του δικαιώματος ψήφου, που απορρέουν από τις μετοχές της.
  • Δεν είναι γνωστή στην Εταιρεία η ύπαρξη συμφωνιών μεταξύ των Μετόχων της, οι οποίες συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση των μετοχών της ή στην άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές της.
  • Δεν υφίστανται συμφωνίες, οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν, σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης.
  • Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή με το προσωπικό της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης, ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας δημόσιας πρότασης.