ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Ανάπτυξης

 

2013

2014

2015

2016

2017

Κύκλος Εργασιών

%

-10.5%

53.2%

5.2%

19.7%

1.9%

Μικτό Περιθώριο

%

-12.2%

4.6%

74.4%

94.8%

10.4%

EBITDA

%

2.1%

23.5%

64.8%

69.5%

11.3%

ΕΒΤ

%

Ζημίες

Ζημίες

Turnaround

397.5%

63.9%

ΕΑΤΑΜ

%

Ζημίες

Ζημίες

Ζημίες

Turnaround

103.8%

Περιθώρια Κέρδους

 

 

 

 

 

 

Μικτό Περιθώριο

%

9.9%

6.8%

11.2%

18.3%

19.8%

EBITDA

%

11.8%

9.5%

14.9%

21.2%

23.1%

EBT

%

-12.6%

-5.9%

1.9%

8.0%

12.9%

EATAM

%

-14.3%

-6.6%

-1.5%

2.9%

5.9%

Ρευστότητα

 

 

 

 

 

 

Γενική Ρευστότητα

:1

1.45

1.30

1.34

1.42

1.20

Ξένα / Ίδια Κεφάλαια

:1

2.62

3.21

3.64

4.15

4.33

Τραπεζικός Δανεισμός / Ίδια Κεφάλαια

:1

1.22

1.29

1.39

1.71

2.25

EBIDTA /  Χρηματοοικονομικό Κόστος

:1

1.33

1.65

3.22

4.86

5.90

Αποδοτικότητα

 

 

 

 

 

 

ROE

%

-13.4%

-10.8%

-2.6%

5.7%

9.1%

ROA

%

-3.7%

-2.6%

-0.6%

1.1%

1.7%