ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΤΟΣ
2021
Οικονομικές καταστάσεις Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις Ομίλου της 30/06/2021
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2021
Ετήσια Οικονομική Έκθεση σε iXBRL
Ετήσια Οικονομική Έκθεση σε (Χ)HTML