ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος σε πολλαπλούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους. Το πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου στοχεύει στον περιορισμό της αρνητικής επίδρασης στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα που προκύπτει από την αδυναμία πρόβλεψης των χρηματοοικονομικών αγορών και τη διακύμανση στις μεταβλητές του κόστους και των πωλήσεων. Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων εφαρμόζεται από τις οικονομικές υπηρεσίες του Ομίλου. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η παρακάτω:

  • Αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες του Ομίλου.
  • Σχεδιασμός της μεθοδολογίας και επιλογή των κατάλληλων χρηματοοικονομικών προϊόντων για τη μείωση των κινδύνων.
  • Εκτέλεση/εφαρμογή, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει εγκριθεί από τη Διοίκηση, της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων.
Πιστωτικός κίνδυνος

Ο Όμιλος ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις του, χρησιμοποιώντας όπου απαιτείται ακόμα και εξωτερικές εκθέσεις ή αναλύσεις σχετικά με υφιστάμενους ή δυνητικούς πελάτες. Ο Όμιλος δεν εκτίθεται σε σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο από εμπορικές απαιτήσεις, λόγω αφενός της πολιτικής του, η οποία εστιάζεται στη συνεργασία με αξιόπιστους πελάτες και αφετέρου της φύσης των δραστηριοτήτων του. Ειδικότερα, το σύνολο των απαιτήσεων αφορά είτε τον ευρύτερο δημόσιο τομέα στο εσωτερικό και το εξωτερικό, είτε πελάτες με ιδιαίτερα μεγάλες οικονομικές δυνατότητες.

Ο πιστωτικός κίνδυνος για τα χρηματικά διαθέσιμα, καθώς και για τις λοιπές απαιτήσεις κρίνεται περιορισμένος. Παρά το γεγονός αυτό, και οι απαιτήσεις αυτές παρακολουθούνται στενά και εφόσον απαιτηθεί γίνονται οι απαραίτητες προσαρμογές.

Συναλλαγματικός κίνδυνος

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε Ελλάδα, Μέση Ανατολή, Βαλκάνια, Ανατολική Ευρώπη, Βόρειο Αφρική και ΗΠΑ. Συνεπώς, είναι δυνατόν να εκτεθεί σε κίνδυνο συναλλαγματικών ισοτιμιών, που δύναται να προέλθει από εμπορικές συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, από επενδύσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων σε ξένο νόμισμα και από καθαρές επενδύσεις σε οικονομικές οντότητες του εξωτερικού. Για τη διαχείριση αυτής της κατηγορίας κινδύνου, το τμήμα χρηματοοικονομικής διαχείρισης αναλαμβάνει τις σχετικές δράσεις, ούτως ώστε η διαχείριση των διαθεσίμων του Ομίλου να προστατεύεται από κινδύνους μεταβολών στις ισοτιμίες.

Κίνδυνος επιτοκίου

Ο Όμιλος επιδιώκει την ελαχιστοποίηση της έκθεσής του στον κίνδυνο επιτοκίου, θέτοντας έμφαση στον μακροπρόθεσμο δανεισμό. Τα μεσομακροπρόθεσμα δάνεια είναι κυρίως σε ευρώ, σταθερού spread και κυμαινόμενου επιτοκίου συνδεδεμένου με το euribor. Όπου κρίνεται ότι, λόγω του χρόνου αποπληρωμής, η πιθανότητα της μεταβολής του επιτοκίου είναι μεγάλη, τότε γίνεται αντιστάθμιση μέσω συμβάσεων ανταλλαγής επιτοκίων (Interest Rate Swaps) για την κάλυψη του επιτοκιακού κινδύνου. Συνεπώς, για αυτά τα δάνεια δεν υφίσταται κίνδυνος επιτοκίου.

Ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός του Ομίλου είναι κατά το μεγαλύτερο τμήμα σε ευρώ με κυμαινόμενο επιτόκιο συνδεμένο με το euribor. Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια λαμβάνονται, είτε ως κεφάλαια κίνησης, είτε για την χρηματοδότηση των επενδύσεων του Ομίλου. Ο στόχος του Ομίλου είναι να συνεχίσει την μετατροπή των δανείων αυτών σε μακροπρόθεσμα σταθερού spread με σύνδεση με το euribor και όπου κρίνεται απαραίτητο λόγω του χρόνου αποπληρωμής να υπάρχουν και συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίου (Interest Rate Swaps).

Ανάλυση κινδύνου ρευστότητας

Ο Όμιλος διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας με προσεκτική παρακολούθηση της εξέλιξης των μακροπρόθεσμων χρηματο-οικονομικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωμών που πραγματοποιούνται καθημερινά. Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε διάφορες χρονικές ζώνες, σε καθημερινή και εβδομαδιαία βάση καθώς και σε μια κυλιόμενη περίοδο 30 ημερών. Οι ανάγκες ρευστότητας για τους επόμενους 6 μήνες και το επόμενο έτος προσδιορίζονται μηνιαία. Η Εταιρεία διατηρεί μετρητά και διαθέσιμα σε τράπεζες για να καλύψει τις σχετικές ανάγκες ρευστότητας.

Ελληνική Οικονομία & Αγορά

Η εφαρμογή των μέτρων για την υλοποίηση του προγράμματος στήριξης της Ελληνικής οικονομίας, που συμφωνήθηκαν με τους θεσμούς, καθώς και η μη επίλυση του προβλήματος των Τραπεζών που αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια,  επιβάρυναν το υπάρχον οικονομικό κλίμα. Επιπλέον, η μη άρση των ελέγχων στην κίνηση των κεφαλαίων, έχει αντίκτυπο στις διεθνείς συναλλαγές, αφού η δυσκολία της αποπληρωμής των συμβατικών υποχρεώσεων σε προμηθευτές και πιστωτές επιφέρει πρόσθετα κόστη, δυσχεραίνει την επιστροφή στην κανονικότητα, με αποτέλεσμα την εξασθένιση ακόμη περισσότερο της επενδυτικής δραστηριότητας. Η πλήρης αποτύπωση των συνεπειών των ανωτέρω συνθηκών αβεβαιότητας επηρεάζουν αρνητικά την ταμειακή ρευστότητα και τα αποτελέσματα του Ομίλου. Παρά την ύπαρξη κινδύνων που σχετίζονται κυρίως με την ανάκτηση των μελλοντικών ωφελειών των περιουσιακών στοιχείων και την επαρκή ταμειακή ρευστότητα, οι δραστηριότητες του Ομίλου συνεχίζονται κανονικά. Στα πλαίσια αυτά, η Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση, προκειμένου να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα και ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες του Ομίλου.

Λοιποί κίνδυνοι και αβεβαιότητες
  • Η δραστηριότητα του Ομίλου εκτίθεται στις τάσεις που επικρατούν στην κατασκευαστική αγορά και ενδέχεται να επηρεαστεί αρνητικά από την ύφεση που βιώνει ο κατασκευαστικός τομέας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η οποία μπορεί να συνεχιστεί λόγω των γενικότερων οικονομικών συνθηκών.
  • Ο κλάδος του Real Estate υπόκειται σε σημαντικές επιδράσεις από την υπάρχουσα οικονομική κρίση. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται ενεργά στην ανάπτυξη και διαχείριση των ακινήτων στην Ελλάδα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Τυχόν μεταβολές στις τιμές της αγοράς των ακινήτων και των μισθωμάτων, επηρεάζουν άμεσα την αποδοτικότητα των επενδύσεων του Ομίλου σε γη και ακίνητα και συνεπώς την ευρύτερη δραστηριότητά του στον τομέα εκμετάλλευσης των ακινήτων.
  • Ο Όμιλος είναι μερικώς εκτεθειμένος στις βραχυχρόνιες διακυμάνσεις των ανεμολογικών και υδρολογικών δεδομένων, παρά το γεγονός ότι για την υλοποίηση των σχετικών επενδύσεών του προηγούνται εκτεταμένες μελέτες που αφορούν στην μακρόχρονη συμπεριφορά των παραπάνω δεδομένων.