ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ως σύστημα εσωτερικού ελέγχου ορίζεται το σύνολο των κανόνων και διαδικασιών που εφαρμόζει η Εταιρεία με στόχο τον προληπτικό και κατασταλτικό έλεγχο των λειτουργιών και διαδικασιών σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας και της οργανωτικής της δομής, ώστε να εξασφαλίζονται:

  • Η νομιμότητα και ασφάλεια της διαχείρισης και των συναλλαγών
  • Η ακρίβεια και αξιοπιστία των δημοσιευόμενων οικονομικών καταστάσεων και κάθε άλλης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και ανακοίνωσης
  • Η αποδοτικότητα των λειτουργικών συστημάτων και των εργασιών της Εταιρείας.

Το Δ.Σ. αξιοποιεί το σύστημα εσωτερικού ελέγχου έτσι ώστε να προστατεύει τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας, να εκτιμά τους διαφαινόμενους κινδύνους από όλες τις λειτουργίες της και να παρέχει ακριβή και ολοκληρωμένη πληροφόρηση προς τους μετόχους για την πραγματική κατάσταση και τις προοπτικές της Εταιρείας, καθώς και για τους τρόπους αντιμετώπισης των διαγνωσθέντων κινδύνων.

Για την υλοποίηση των ανωτέρω, το Δ.Σ. καθορίζει το πλαίσιο λειτουργίας τού εσωτερικού ελέγχου, εγκρίνει τις διαδικασίες διεξαγωγής και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του και αποφασίζει για τη στελέχωσή του, τηρώντας τις επιταγές του ισχύοντος νομικού και θεσμικού πλαισίου καθώς και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Συστήνει ειδική υπηρεσιακή μονάδα εσωτερικού ελέγχου, η οποία είναι ανεξάρτητη, δεν υπάγεται ιεραρχικά σε καμία άλλη οργανωτική μονάδα και εποπτεύεται από την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας.

Με τη συμβολή της Επιτροπής Ελέγχου αξιολογεί την επάρκεια και αποδοτικότητα της ειδικής μονάδας εσωτερικού ελέγχου και το βαθμό αξιοποίησης των εκθέσεών της από το Δ.Σ. για τη διαρκή βελτίωση της λειτουργίας της Εταιρείας σε όλα τα επίπεδα και την αποτελεσματική διαχείριση των επιχειρηματικών κινδύνων. Επίσης, η Επιτροπή Ελέγχου διατηρεί άμεση και τακτική επαφή με τους εξωτερικούς ελεγκτές, ώστε να ενημερώνεται συστηματικά για την επάρκεια και το αξιόπιστο της λειτουργίας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων, καθώς και για την ορθότητα και αξιοπιστία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.