ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Η Εταιρική Διακυβέρνηση αφορά στο σύνολο των θεσπισμένων κανόνων, αλλά και επιχειρηματικών πρακτικών που εφαρμόζει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ώστε να διασφαλίζει τη διάρκεια και αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της, προς όφελος των μετόχων και των λοιπών ενδιαφερόμενων μερών.

Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΚΕΔ) αποτελεί τη βάση για την ολοκλήρωση ενός συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης που εξελίσσεται και προσαρμόζεται συνεχώς στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του οικονομικού, κοινωνικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος της Εταιρείας και κατοχυρώνει την τήρηση των αρχών της διαφάνειας, της επαγγελματικής ηθικής και της χρηστής διαχείρισης όλων των πόρων της Εταιρείας σε κάθε επίπεδο της Διοίκησής της.

Θεματοφύλακας και υπεύθυνος εφαρμογής των αρχών αυτών στη λειτουργία τής Εταιρείας, αλλά και εκφραστής της διοικητικής της φιλοσοφίας είναι το Διοικητικό Συμβούλιο. Η τήρηση των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης, η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της Εταιρείας και η προστασία των δικαιωμάτων όλων των Μετόχων της παρακολουθούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αξιολογεί την πληροφόρηση που λαμβάνει σε τακτική βάση από το σύστημα και τους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου, αλλά και τα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας, για τους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο τη λειτουργία της Εταιρείας και την επίτευξη των στόχων της, ώστε να αποκτά άμεση αντίληψη των κινδύνων και να προβαίνει έγκαιρα και δυναμικά στη λήψη των απαιτούμενων αποφάσεων και διορθωτικών μέτρων.

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Καταστατικό

Πολιτική Αποδοχών

Πολιτική Καταλληλότητας

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας