ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πολιτική του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι η παροχή και διατήρηση ασφαλών συνθηκών εργασίας σε όλες τις δραστηριότητες της.

Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για την πρόληψη και μείωση των ατυχημάτων, για την πρόληψη λαθών - παραλήψεων και των επιπτώσεων αυτών στην Υγεία & Ασφάλεια των εργαζόμενων, εφαρμόζει  Σύστημα Διαχείρισης Υγείας Ασφάλειας.

Η εταιρία προσπαθεί να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προαγωγή της Υγείας & Ασφάλειας και για το σκοπό αυτό δεσμεύεται:

  • Για την πλήρη συμμόρφωση με τις νομικές και άλλες απαιτήσεις οι οποίες έχουν εφαρμογή στη λειτουργία και τις δραστηριότητες της εταιρίας.
  • Για την κατά το δυνατόν καλύτερη αναγνώριση των κινδύνων και ελαχιστοποίηση των συνεπειών τους σε όλους τους εργαζόμενους, με τη λήψη κατάλληλων προληπτικών μέτρων.
  • Για την πρόληψη των τραυματισμών, των ασθενειών και των δυσμενών περιστατικών Υγείας & Ασφάλειας που προκύπτουν από τη λειτουργία και τις δραστηριότητες της εταιρείας.
  • Για την παροχή κατάλληλης, επαρκούς εκπαίδευσης Υγείας & Ασφάλειας στους εργαζόμενους.
  • Για την άμεση διερεύνηση κάθε ατυχήματος / συμβάντος προκειμένου να βγουν τα κατάλληλα συμπεράσματα και να ληφθούν εκείνα τα μέτρα τα οποία θα αποτρέψουν μελλοντικά παρόμοιες καταστάσεις.
  • Για την πρόληψη - προστασία των εργαζομένων της, των υπεργολάβων και τρίτων μέσω της υιοθέτησης τεχνολογιών και διαδικασιών λειτουργίας που παρέχουν την απαιτούμενη ασφάλεια.

Επιπλέον, η ΤΕΡΝΑ δεσμεύεται:

  • Να βελτιώνει συνεχώς το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας της εταιρείας
  • Να γνωστοποιεί τη δέσμευσή της για την προαγωγή της Υγείας & Ασφάλειας τόσο στους εργαζόμενους όσο στους προμηθευτές, τους υπεργολάβους, τους πελάτες, τις δημόσιες υπηρεσίες και το κοινωνικό σύνολο εντός του οποίου λειτουργεί.

Η Διοίκηση του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο πλαίσιο της δέσμευσης για συνεχή βελτίωση της Ασφάλειας παρέχει όλους τους απαιτούμενους πόρους, και πιστεύει ότι κάθε εργαζόμενος θα αναλάβει υπεύθυνα και αποτελεσματικά το δικό του μερίδιο των υποχρεώσεων στην κοινή προσπάθεια για την πρόληψη και αποφυγή των ατυχημάτων.

Η Δήλωση Πολιτικής Ασφάλειας αποτελεί Δέσμευση και Οδηγό για την Διοίκηση και το προσωπικό της Εταιρείας.