ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κοινωνικό Προϊόν

Τα σύγχρονα έργα υποδομών και ενέργειας του Ομίλου υπηρετούν την Αειφόρο Ανάπτυξη συμβάλλοντας στην κοινωνική ευημερία και τη θετική προβολή της Ελλάδας διεθνώς. Τα πολλαπλασιαστικά οφέλη από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ομίλου μεταφράζονται σε χιλιάδες θέσεις εργασίας, παροχές και ασφαλιστικές εισφορές, σε συνεργασία με χιλιάδες προμηθευτές για την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών, όπως επίσης σε φόρους και επενδύσεις. Οι έμμεσες θετικές επιδράσεις εντοπίζονται στην ασφάλεια των μετακινήσεων, την αναβάθμιση των αστικών δομών, την πρόσβαση σε χώρους τέχνης και πολιτισμού, τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας και τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος.

Κοινωνική Συνεισφορά

Πιστός στο όραμά του για ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας, ο Όμιλος τονώνει τις τοπικές κοινωνίες, εστιάζοντας κυρίως στους ακόλουθους τομείς κοινωνικής υποστήριξης:
  • Υποδομές
  • Απασχόληση
  • Τοπικοί Προμηθευτές
  • Υποστήριξη σε Είδος, Οικονομική Ενίσχυση και Δωρεές