ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ

Η ενσωμάτωση διεθνών προτύπων και συστημάτων διαχείρισης στις δραστηριότητες του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την αποτελεσματική επιχειρησιακή του λειτουργία. Ταυτόχρονα, πρότυπα και συστήματα συμβάλλουν στη διαρκή βελτίωση και αξιοπιστία του Ομίλου, καθώς ελέγχονται εσωτερικά και κυρίως εξωτερικά από ανεξάρτητους φορείς.

Κατά το 2017, ο Όμιλος διατήρησε τις ακόλουθες πιστοποιήσεις:

• ISO 9001: Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
• ISO 14001: Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
• OHSAS 18001: Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
• ISO 39001: Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας
• ΕΛΟ Τ ΕΝ ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης: Πιστοποιητικό Διαπίστευσης για το Εργαστήριο Ανεμολογικών Μετρήσεων
• GMP/+B3 Πιστοποίηση Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής (Good Manufacturing Practices - GMP) για την καυστική μαγνησία που προορίζεται για ζωοτροφή
• Ευρωπαϊκός Κανονισμός 305/2011/ΕΕ : Λατομείο Πολυκάστρου: Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης του Ελέγχου Παραγωγής Φυσικών Αδρανών σε συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 305/2011/ΕΕ
• Ευρωπαϊκή Οδηγία 97/23/EC: Σύστημα Ποιότητας Εξοπλισμού υπό πίεση – Παράρτημα III – Ενότητα Η – με πεδίο εφαρμογής τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τον έλεγχο και δοκιμές σωληνώσεων υπό πίεση, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 97/23/EC