ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΤΟΣ
2019
26
Ιουν
Ετήσια Γενική Συνέλευση
25
Απρ
Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών
24
Απρ
Ανακοίνωση Ετησίων Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2018
και ανάρτηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2018, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στις ιστοσελίδες της Εταιρείας (www.gekterna.com) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr)
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες αφού πρώτα ενημερώσει έγκαιρα το Επενδυτικό Κοινό.