ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Πίνακας εξέλιξης Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε, Συμμετοχών, Ακινήτων, Κατασκευών»
Ημ/νία ΦΕΚ Ποσό Αύξησης Μ.Κ. Αύξηση με Καταβολή Μετρητών Αύξηση με Κεφ/ποίηση Αποθεματικού Αύξηση λόγω απορρόφησης Συνολικό Μ.Κ. σε δραχμές / ευρώ Ονομ Αξία Μετοχής Συνολικός Αριθμός Μετοχών
    σε δρχ. σε δρχ. σε δρχ.   σε δρχ. σε δρχ.  
Ίδρυση 211 1.000.000 1.000.000     1.000.000 500 2.000
22.11.1962 702 40.000.000 40.000.000     41.000.000 500 82.000
20.03.1964 340 1.230.000            
20.05.1964 621 4.270.000            
03.12.1964 873 2.000.000            
28.02.1966 132   7.500.000     48.500.000 500 97.000
03.11.1979 68 9.700.000 9.700.000     58.200.000 500 116.400
23.06.1989 3526 52.380.000   52.380.000   110.580.000 500 221.160
17.06.1994 4073 110.580.000   110.580.000   221.160.000 500 442.320
29.06.1998 5839 132.696.000   132.696.000   353.856.000 800 442.320
04.08.1999 6577 Split 1/8         100* 3.538.560
04.08.1999 6577 1.769.280.000 1.769.280.000     2.123.136.000 100 21.231.360
25.06.2001 6313 47.239.776   47.239.776   2.170.375.776 100,225 21.231.360
    σε ΕΥΡΩ σε ΕΥΡΩ σε ΕΥΡΩ σε ΕΥΡΩ σε ΕΥΡΩ σε ΕΥΡΩ  
            6.369.408 0,30 21.231.360
15.10.2004 14334 17.197.401,60   565.401,60 16.632.000,00(1) 23.566.809,60 0,36 65.463.360
18.11.2008 14045 25.386.322,56     24.933.073,64 (2) 48.953.132,16 0,57 85.882.688
06.12.2013 9246 4.890.417,60 4.890.417,60     53.843.549,76 0,57 94.462.368
27.03.2015   3.286.116,69(3)       57.129.666,45 0,57 100.227.485
29.06.2015   1.662.725,91(4)       58.792.392,36 0,57 103.144.548
29.03.2016   158.883,51 (5)       58.951.275,87 0,57 103.423.291
 
(1)Το Μετοχικό Κεφάλαιο της απορροφηθείσας εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.»
(2) Το Μετοχικό Κεφάλαιο του απορροφώμενου κλάδου της διασπώμενης εταιρείας ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

(3) Αναπροσαρμογή του Μετοχικού Κεφαλαίου, με απόφαση Δ.Σ., λόγω μετατροπής 140 ομολογιών σε 5.765.117 μετοχές
(4) Αναπροσαρμογή του Μετοχικού Κεφαλαίου, με απόφαση Δ.Σ., λόγω μετατροπής 70 ομολογιών σε 2.917.063 μετοχές
(5) Αναπροσαρμογή του Μετοχικού Κεφαλαίου, με απόφαση Δ.Σ., λόγω μετατροπής ομολογιών, ονομαστικής αξίας 650.000,00 €, σε 278.743 μετοχές.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται 58.951.275,87ευρώ, διαιρούμενο σε 103.423.291 κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,57 ευρώ η κάθε μία.