ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
EBITDA
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ