ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Ημ/νία
Τίτλος
27 Ιουν
Ετήσια Γενική Συνέλευση
02 Μαϊ
Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών
30 Απρ
Ανακοίνωση Ετησίων Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2017
και ανάρτηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2017, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στις ιστοσελίδες της Εταιρείας (www.gekterna.com) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr)
29 Σεπ
Ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του Α΄ εξαμήνου 2017
και ανάρτηση των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 1/1–30/6/2017 στις ιστοσελίδες της Εταιρείας (www.gekterna.com) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr)
28 Ιουν
Ετήσια Γενική Συνέλευση
03 Μαϊ
Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών
28 Απρ
Ανακοίνωση Ετησίων Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2016
και ανάρτηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2016, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στις ιστοσελίδες της Εταιρείας (www.gekterna.com) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr)
19 Σεπ
Ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του Α΄ εξαμήνου 2016
27 Ιουν
Ετήσια Γενική Συνέλευση
31 Μαϊ
Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες αφού πρώτα ενημερώσει έγκαιρα το Επενδυτικό Κοινό.
1 2 3