ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Τα πρόσωπα που έχουν υποχρέωση ενημέρωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 (παρ. 1 και 4), 10 και 11 του Ν.3356/2007, οφείλουν να γνωστοποιούν σημαντικές μεταβολές επί των συμμετοχών τους στα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας ταυτόχρονα τόσο προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όσο και προς την Εταιρεία.

Η ενημέρωση της Εταιρείας πραγματοποιείται με την υποβολή το αργότερο εντός τριών (3) ημερών διαπραγμάτευσης (βάσει του επίσημου Ημερολογίου Ημερών Διαπραγμάτευσης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) από την ημερομηνία που δημιουργήθηκε η σχετική υποχρέωση ενημέρωσης, προς την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων (κα Κατερίνα Μαβίδου, 210-6968427) του σχετικού Εντύπου Γνωστοποίησης (TR1) νόμιμα υπογεγραμμένου, είτε με την προσέλευση του ίδιου του υπόχρεου προσώπου ή τρίτου νομίμως εξουσιοδοτημένου στην έδρα της Εταιρίας (οδός Λεωφ. Μεσογείων 85, 11526, Αθήνα), είτε μέσω επιβεβαιωμένης αποστολής fax (210-6968076).

Η ενημέρωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς πραγματοποιείται εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, με την υποβολή, του νόμιμα υπογεγραμμένου Έντυπου Γνωστοποίησης (TR1) στο κεντρικό πρωτόκολλο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (οδός Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, 105 62 Αθήνα), απευθυνόμενο προς το Τμήμα Εποπτείας και Παρακολούθησης Συμπεριφοράς Εισηγμένων Εταιρειών, της Διεύθυνση Δημοσίων Εγγραφών και Εποπτείας Εισηγμένων Εταιρειών, με την ένδειξη «Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν.3556/2007», είτε μέσω επιβεβαιωμένης αποστολής fax (210-3377243).

Νόμος 3556/2007

Εγκύκλιος αρ. 33.  Διευκρινίσεις για τον Ν.3556/2007

Αρμόδια αρχή για την εποπτεία των υποχρεώσεων πληροφόρησης είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η ορθή συμπλήρωση του εντύπου γνωστοποίησης αποτελεί υποχρέωση του υπόχρεου προσώπου και γίνεται με ευθύνη αυτού.

Νόμιμα υπογεγραμμένη θεωρείται η γνωστοποίηση που φέρει την υπογραφή του ίδιου του υπόχρεου προσώπου ή άλλου προσώπου, νόμιμα εξουσιοδοτημένου. Σε περίπτωση όπου το υπόχρεο πρόσωπο είναι νομικό πρόσωπο, η δήλωση υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπό του.

Υπόδειγμα του ειδικού εντύπου γνωστοποίησης, η σχετική νομοθεσία (Ν.3556/2007, Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/434/03.07.2007 και Εγκύκλιος 33 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς), καθώς και το «Ημερολόγιο Ημερών Διαπραγμάτευσης», βρίσκονται αναρτημένα στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.cmc.gov.gr) στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.

Η αρμόδια υπηρεσία της Εταιρείας είναι στη διάθεση των υπόχρεων προσώπων για την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας και διευκόλυνσης στην διαδικασία γνωστοποίησης.